IATI

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma swój początek… no właśnie. Badający historię uczelni będą mieli problem. Czy w grudniu 1946 roku, kiedy powołano do życia Szkołę Inżynierską, czy w 1954 r., kiedy powstała Akademia Rolnicza, czy może w 1956 r., kiedy Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi Politechniki? A może są to czasy bardziej nam współczesne? Może XXI wiek, bo zapewne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku zrodziła się idea połączenia dwóch uczelni. Kiedy to się stało?
5 lipca 2007 r. senaty Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej podjęły jednobrzmiące uchwały o połączeniu obu uczelni, a w styczniu 2008 r. podobne stanowisko przedstawiły Konwenty Samorządów Studenckich i Sejmików Doktorantów Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Wieloetapowy i długotrwały proces legislacyjny zamknęła ustawa sejmowa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z 5 września 2008 r., a całość starań zwieńczył podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 września 2008 r. Uczelnia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 r.
Konsolidacja, bardzo rozdrobnionego w kraju, potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych, wobec postępującego niżu demograficznego, konkurencyjności na rynku szkolnictwa wyższego oraz oczekiwań, co do ich wpływu na rozwój nowych technologii i gospodarki, wydaje się procesem nieuchronnym. Powołanie uniwersytetu, poza rozszerzeniem oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów, stwarza perspektywy dalszego, szybkiego postępu nowych koncepcji technologicznych, obejmujących zarówno nauki techniczne, jak i przyrodnicze. Wspólny dorobek obu uczelni w tych właśnie dziedzinach oraz ich wykwalifikowane kadry pracowników naukowo-dydaktycznych tworzą nową jakość szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma szansę skorzystania z efektu synergii, mającego początek w połączeniu dwóch znanych uczelni. W murach kilkunastu obiektów dydaktycznych studiować będzie około 17 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pod opieką ponad 1100 nauczycieli akademickich, w tym prawie 280 pracowników z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego. W strukturach ZUT znajduje się 10 wydziałów:
– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
– Wydział Budownictwa i Architektury
– Wydział Ekonomiczny
– Wydział Elektryczny
– Wydział Informatyki
– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
– Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
– Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
– Wydział Techniki Morskiej
– Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
na których prowadzonych jest 47 kierunków studiów.
Już wiadomo, że powstaną nowe – odpowiadające na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i potrzeby rynku pracy. W perspektywie możliwe będzie utworzenie nowych kierunków i specjalności studiów dotyczących m.in. inżynierii bezpieczeństwa, energii odnawialnych, technologii drewna i agrobiologii.
Obydwie uczelnie wniosły do ZUT system oferujący studentom pełen zakres kształcenia akademickiego: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie oraz studia III stopnia (doktoranckie), a także bogaty wachlarz studiów podyplomowych. W ostatnich latach laboratoria i baza dydaktyczna Akademii Rolniczej oraz Politechniki Szczecińskiej były systematycznie modernizowane. Działania te w nowo powstałej uczelni będą kontynuowane. Jednym z priorytetów uczelni nadal będzie rozwijanie współpracy międzynarodowej, obejmującej zarówno proces dydaktyczny kształcenia studentów, jak i realizację projektów naukowych.
W wyniku utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wzmocnione zostaną zespoły badawcze zajmujące się m.in.: inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, źródłami energii odnawialnych, bio- i nanotechnologiami, polimerami, a także ekonomią oraz technologiami produkcji przemysłowej i rolnej.
Uniwersytet ma 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i 13 pełnych uprawnień akademickich – do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora w zakresie: elektrotechniki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, rolnictwa, agronomii, rybactwa oraz technologii żywności i żywienia.
To ogromny i cenny potencjał, który gwarantuje jej studentom właściwe przygotowanie do życia zawodowego, uczelni zaś rozwój naukowy godny współczesnych wyzwań.

Strona www
E-mail
Adres Aleja Piastów 17
Szczecin
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook