IATI

Wrocław University of Economics

(Polski) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest akademicką uczelnią publiczną, której początki sięgają 6 marca 1947 r. Misja uczelni przyświecająca podejmowanym inicjatywom sformułowana została następująco: „Być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego w naszym regionie Europy”.

Kompleksowa działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzona jest na 4 wydziałach: Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wskazane wydziały obejmują łącznie 47 katedr zrzeszonych w 9 instytutach oraz 22 katedry niezrzeszone. Na uczelni prowadzone są badania z zakresu nauk ekonomicznych i nauk społecznych, w tym w szczególności ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów, jak również nauk technicznych, biologicznych, chemicznych i rolniczych, m.in. w następujących obszarach badawczych: nowa ekonomia keynesowska i nowa ekonomia instytucjonalna, socjologia, polityka i komunikacja społeczna, bankowość i ubezpieczenia, rynki kapitałowe, inwestycje finansowe i zarządzanie finansami, rynek pracy i kapitał społeczny, handel zagraniczny, gospodarka Unii Europejskiej, polityka ekonomiczna (w tym: polityka rynkowa, rozwoju, przemysłowa, regionalna, innowacyjna i inwestycyjna), programowanie ekorozwoju i rozwój agrobiznesu, finanse publiczne, lokalne, europejskie i międzynarodowe, analizy sektorowe (turystyka, przemysł, instytucje finansowe), studia regionalne i lokalne, programowanie ekorozwoju, badania transgraniczno-euroregionalne, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi (w tym: przedsiębiorstwem, bankiem, instytucją samorządową, finansową, jednostkami służby zdrowia, w odniesieniu do zasobów rzeczowych, kadrowych, finansowych, w ujęciu funkcjonalnym i procesowym), zarządzanie i badania marketingowe oraz komunikacja i informacja marketingowa, finanse, rachunkowość, auditing i controlling jednostek organizacyjnych, systemy informacyjne i informatyczne w organizacji, zarządzanie informacją i wiedzą, przygotowanie i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem m.in.: badań operacyjnych, prognozowania, ekonometrii i informatyki, systemy zarządzania jakością, ekonomia, ekologia i ochrona środowiska, technologia, biotechnologia i ocena żywności, chemia ciała stałego, związki heterocykliczne i polimery reaktywne, aparatura i inżynieria procesowa.

W celu pogłębiana wiedzy w obszarach zainteresowań pracowników naukowo-dydaktycznych, władze uczelni powołały w ostatnim czasie wyspecjalizowane centra naukowo-badawcze, których działania przyczyniają się do dalszego rozwoju określonych dziedzin. Obecnie w strukturze UE we Wrocławiu funkcjonuje 6 centrów naukowo-badawczych: Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D (ACBiR), Akademickie Centrum Innowacji Biznesowych (ACIB), Centrum Badań Azji i Pacyfiku, Centrum Badań Finansowych, Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST), Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu (CDZR).

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych szkół ekonomicznych w Polsce, odgrywając szczególnie ważną rolę w procesach kształcenia ekonomistów, prowadzeniu badań naukowych oraz prac na rzecz praktyki gospodarczej. Będąc liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, uczelnia jest jednocześnie aktywnym partnerem współpracy międzynarodowej, którego pracownicy angażują się w liczne kontakty naukowe oraz dydaktyczne z podmiotami działającymi zarówno w skali europejskiej, jak również globalnej.

Website www.ue.wroc.pl
E-mail bng@ue.wroc.pl
Adress (Polski) ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Phone 71 368 08 56
Fax

Lokalizacja

Partners

Facebook