IATI

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Mamy 65-letnią tradycję, a nasza Uczelnia to 7 wydziałów, blisko 12 tysięcy studentów i ponad 600 nauczycieli akademickich.
W latach 2010-2014 Politechnika Białostocka pozyskała 28 projektów europejskich na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Środki te wykorzystano na rozwój infrastruktury Uczelni oraz wzbogacenie zaplecza laboratoryjno badawczego, co stworzyło warunki do prowadzenia badań na najwyższym poziomie naukowym oraz wykorzystania wiedzy, potencjału intelektualnego i zapału młodych ludzi.
Prace badawcze realizowane w Politechnice Białostockiej odejmują tematy związane z kierunkami rozwoju i potrzebami regionu. Uczelnia jest beneficjentem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Realizuje projekty ukierunkowane na dydaktykę i badania, a także wdrażanie i promocję rozwiązań proekologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Powstają kompleksowe analizy związane z efektywnością energetyczną obiektów i instalacji, możliwością wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, produkcją biogazu i biopaliw. Opracowywane w uczelnianych projektach technologiczne i organizacyjne rozwiązania z zakresu OZE przekładają się na poprawę jakości powietrza, zmniejszenie energochłonności i kosztów utrzymania obiektów i w efekcie przyniosą oszczędność energii oraz pozwolą na dywersyfikację źródeł energii.
Województwo podlaskie znane jest z produkcji ekologicznej żywności i dziewiczej przyrody, co naturalnie sprzyja rozwojowi takich obszarów jak: medycyna, ochrony środowiska i przemysł rolno-spożywczy. Współczesne kierunki dotyczące poprawy zdrowia, diagnostyki stanu środowiska i żywności są rozwiązywane przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologii fotonicznych, uznanych jako jedna z pięciu wiodących technologii europejskich. Politechnika Białostocka, realizująca od kilkudziesięciu lat badana w zakresie technologii i zastosowań światłowodów utworzyła nowoczesne Laboratorium Technologii Światłowodów, które znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Opracowywane tu materiały fotoniczne stanowią podstawę zaawansowanych konstrukcji laserów, źródeł i czujników do zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej oraz monitorowaniu stanu środowiska naturalnego i procesów technologicznych.
Od 2010 r. działa Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Zadaniem spółki jest wspieranie procesu preinkubacji oraz realizacja projektów, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.

Strona www www.pb.edu.pl
E-mail
Adres ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Telefon 85 746 90 00
Fax 85 746 90 15

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook