IATI

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze został powołany do życia na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To właśnie z połączenia PZ z WSP powstał Uniwersytet Zielonogórski, największa państwowa uczelnia w Lubuskiem. W roku akademickim 2014/2015 kształci się na niej około 15 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym.
Misją Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wyrównywanie szans regionu i jego mieszkańców w rozwoju, wzmacnianie jego potencjału intelektualnego, gospodarczego i artystycznego poprzez kształcenie najwyższej jakości kadr oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. Zadaniem uczelni jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr potrzebnych regionowi i Polsce.
Wprowadziliśmy nowy regulamin dotyczący ochrony praw własności intelektualnej, na którym opiera się system transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań. Istotnym jego elementem jest ochrona własności intelektualnej wypracowanej przez naszych naukowców, ale również ich komercjalizacja – czyli sprzedaż licencji z uzyskanych patentów, wzorów przemysłowych czy użytkowych. Najważniejszym działaniem podjętym dla skutecznego transferu wiedzy/badań jest budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Centra naukowo-badawcze stają się naturalnym środowiskiem dla dwukierunkowego transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, ale również z biznesu do nauki. Wszystkie planowane działania będą pilotowane przez spółkę celową powołaną na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W Uniwersytecie Zielonogórskim potencjał naukowo-badawczy dedykowany do współpracy z przemysłem jest ulokowany w dwóch grupach jednostek organizacyjnych. Pierwszym jest aktualnie uruchomiony Park Naukowo-Technologiczny a drugim jest grupa Wydziałów prowadzących badania i prace badawcze zlecone z przemysłu w zakresie obszarów technicznych, ścisłych i przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i artystycznych.
Kluczowym zadaniem Parku Naukowo-Technologicznego jest komercjalizacja wyników badań naukowych poprzez dwustronny transfer wiedzy: z ośrodka badawczego do przemysłu i odwrotnie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MSP. Współpraca z firmami opiera się na realizacji: badań zleconych, wspólnych projektów wdrożeniowych – finansowanych z różnych źródeł (fundusze unijne, środki z programów ministerialnych, fundusze własne firm), organizacji: szkoleń specjalistycznych, seminariów branżowych oraz udostępnieniu aparatury i powierzchni inkubatorowej. Park Naukowo-Technologiczny składa się z następujących jednostek: Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego Platformy na Rzecz Nauki i Gospodarki; Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii; Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” oraz Inkubator Technologiczny; Centrum Technologii Informatycznych; Inkubator Przedsiębiorczości.
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką Uniwersytetu Zielonogórskiego działającą w pionie Prorektora ds. Rozwoju. Utworzone zostało w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle. Celami strategicznymi centrum są: integracja środowiska naukowego i MSP regionu, inicjowanie i koordynowanie międzywydziałowych zespołów projektowych, identyfikacja innowacyjnych potrzeb podmiotów gospodarczych.

Strona www www.uz.zgora.pl
E-mail
Adres Licealna 9, Zielona Góra
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook