IATI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu

Dziś obchodzimy XXI Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

Partnerem Konsorcjum IATI jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (WSS), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Ośrodek został utworzony w celu zapewnienia ciągłego rozwoju kadry, w zakresie nauk medycznych. Realizuje badania naukowe ściśle związane z terapią i profilaktyką chorób nowotworowych. Szerokie spektrum jednostek, z którymi współpracuje zapewnia interdyscyplinarność oraz specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na rozszerzenie perspektywy wykonywanych badań.

Dzięki rozwojowi nauki w dziedzinach tj. biologia molekularna i genetyka, wiadomo, że choroby nie są homogenne pod względem przyczyn ich występowania, dynamiki przebiegu i odpowiedzi na leczenie. W przypadku wielu chorób, w tym schorzeń nowotworowych, nie ma uniwersalnej terapii dlatego tak ważny jest rozwój procedur medycznych ukierunkowanych na pacjenta.

Dodatkowo poprawa skuteczności leczenia onkologicznego staje się największym wyzwaniem dla wszystkich polskich placówek onkologicznych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2025 roku liczba wykrytych przypadków raka zwiększy się do 190 tysięcy rocznie. W tym samym czasie ponad 600 tysięcy Polaków będzie żyć z nowotworem. W związku z tymi przewidywaniami, rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii jest jednym z głównych obszarów zainteresowania polskich szpitali. WSS integruje działania naukowe, diagnostyczne i terapeutyczne w celu opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia nowych technologii w dziedzinie onkologii, które mają potencjał do wdrożenia w praktyce medycznej.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, jako część Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu został utworzony w celu zapewnienia ciągłego rozwoju kadry, w zakresie nauk medycznych. Szerokie spektrum jednostek, z którymi współpracujemy zapewnia interdyscyplinarność oraz specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na rozszerzenie perspektywy wykonywanych badań.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, jako część Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu został utworzony w celu zapewnienia ciągłego rozwoju kadry, w zakresie nauk medycznych. Szerokie spektrum jednostek, z którymi współpracujemy zapewnia interdyscyplinarność oraz specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na rozszerzenie perspektywy wykonywanych badań.

 

            Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów został utworzony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w 2001 roku. Początkowo zajmował się leczeniem nowotworów piersi, ale w miarę rozwoju powiększał profil diagnostyczny i terapeutyczny. W 2004 roku utworzono Oddział Chemioterapii i Oddział Chirurgii Onkologicznej. Kolejnym krokiem była  rozbudowa poradni onkologicznej. W latach 2018-2019 ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Unii Europejskiej, z myślą i w trosce o wzrost wykrywalności nowotworów wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, powstał nowoczesny pawilon podnoszący standard leczenia, zwiększający możliwości  diagnostyczne oraz rozwijający programy profilaktyki nowotworów. Nowo powstały Ośrodek zapewnia pacjentom profilaktykę, diagnostykę i terapię nowotworów na najwyższym, światowym poziomie. Dysponujemy wielodyscyplinarnym zespołem złożonym z lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, ginekologii onkologicznej, radioterapii,  chorób wewnętrznych, radiologii, genetyki medycznej, patologii, psychologii, medycyny fizykalnej i rehabilitacji i innych. Zespół lekarzy regularnie spotyka się i opracowuje plan leczenia dostosowany do potrzeb pacjenta i uwzględnia postępy leczenia.

Budynek Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego został oddany do użytku w listopadzie 2019, jako odrębny budynek, w pełni  spełniający światowe standardy oraz zapewniającym pacjentom i ich rodzinom komfortowe warunki pobytu. Wszystkie pomieszczenia Ośrodka, a także rozwiązania komunikacyjne, zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjentów, przy zachowaniu maksimum komfortu pobytu. Pobyt Pacjentów odbywa się w salach jedno i dwu-osobowych z dostępem do własnej łazienki. Sale chorych  zostały wyposażone w nowoczesny system wsparcia pacjenta (system przywoławczy) oraz najwyższej jakości sprzęt medyczny.  Na wszystkich piętrach zaprojektowano dyżurki i stanowiska pielęgniarskie w taki sposób, aby w razie potrzeby dotarcie do potrzebującego wsparcia Pacjenta było kwestią sekund.

Poziom -1 dedykowany jest dla badań profilaktycznych w onkologii, w swojej strukturze posiada pracownie: USG piersi, mammografii, endoskopii, poradnie: chorób piersi, psychologiczną, genetyczną, chorób jelita grubego (stomijną), ginekologiczną. Na poziomie 0 usytuowane są Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia onkologiczna oraz Pododdział chemioterapii dziennej. Oddział chirurgii onkologicznej zajmuje piętro 1 Ośrodka, na poziomie 2 znajduje się Oddział Chemioterapii, a na poziomie 3- Oddział ginekologii onkologicznej z pododdziałem ginekologii operacyjnej.

W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych w sposób ciągły realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia. W metodologii programu uwzględnia się edukację zdrowotną dla wszystkich kobiet bez ograniczenia wieku oraz konsultacje onkologiczne i badania diagnostyczne (mammografia i USG piersi) dla kobiet do 50 r.ż. i powyżej 70 r.ż. nie objętych Populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Na poziomie naszego Ośrodka prowadzona jest edukacja zdrowotna i instruktaż samobadania piersi. Udział w programie jest bezpłatny.

Dodatkowo w 2020 roku, mimo trudnej sytuacji epidemicznej,  zrealizowano programy:

 • Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania nowotworów skóry i czerniaka ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem programu była poprawa poziomu wiedzy, poprzez edukację zdrowotną mieszkańców Wrocławia w zakresie profilaktyki nowotworów skóry i czerniaka, wczesne wykrycie zmian skórnych i ich ocena, kształtowanie prozdrowotnych zachowań w zakresie profilaktyki nowotworów skóry i czerniaka.

            W ramach programu poradnictwem specjalistycznym z udziałem lekarza dermatologa objęto    244 mieszkańców Wrocławia w wieku od 2 do 72 roku życia.

            Określono wskazania do dalszych konsultacji dermatologicznych, w niektórych    przypadkach także konsultacji onkologicznych.

            Planowana jest kontynuacja realizacji programu we współpracy z Wydziałem Zdrowia    Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 • Pilotażowy projektu badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego dla Pacjentów z Województwa Dolnośląskiego (przekazanie pacjentom testów na obecność krwi utajonej w kale) ze środków przekazanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Cele programu to zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych jelita grubego, poprawa zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych (kolonoskopia) w ramach programów profilaktycznych realizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, a przez to zwiększenie szans pacjentów na wczesne podjęcie leczenia i skuteczną terapię.

W Ośrodku Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów realizowane są również programy finansowane przez  Ministerstwo Zdrowia:

 • Program profilaktyki raka piersi, skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat – badanie mammograficzne wykonywane bezpłatnie, co 2 lata;
 • Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019-2021 w systemie oportunistycznym.

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy realizuje badania naukowe ściśle związane z terapią i profilaktyką chorób nowotworowych. Badania finansowane są z wielu źródeł.

Należy podkreślić, że rozwój genetyki medycznej wraz z wysokoprzepustowymi technologiami diagnostyki molekularnej znajduje szerokie  zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób onkologicznych w ramach koncepcji medycyny spersonalizowanej. Prewencja chorób nowotworowych to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Profilaktyka pierwotna i wtóra obejmuje działania, których celem jest zapobieganie chorobom  poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, a także zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Szczególnie istotna w profilaktyce nowotworów  jest modyfikacja czynników ryzyka jeszcze przed pojawieniem się objawów chorobowych. W tym celu konieczne jest prowadzenie skutecznej i efektywnej diagnostyki nieinwazyjnej, która w perspektywie może wydłużyć przeżycie długoterminowe, zmniejszyć częstość występowania nowotworów, a także poprawić jakość życia osób z grupy ryzyka. W związku z tym istotna jest współpraca lekarzy oraz pracowników naukowych, w tym inżynierów biomedycznych.

Realizowane przez WSS projekty badawcze ukierunkowane są na rozwój metod leczenia chorób o największym zagrożeniu epidemiologicznym z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji pacjentów.

W 2015 roku zakończyliśmy jeden z największych polskich projektów grantowych “WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”. W realizację projektu zaangażowanych było ponad 200 naukowców z różnych ośrodków naukowych. Całkowity koszt projektu wyniósł około 58 milionów złotych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna (POIG 1.1-3). Głównym zagadnieniem projektu były choroby układu krążenia: patogeneza i diagnostyka takich schorzeń jak miażdżyca tętnic, choroby nerek, tętniak aorty brzusznej, niewydolność krążenia czy nowotwory. Dodatkowe badania obejmowały zagadnienia związane z powstawaniem stanów zapalnych, odpowiedzią immunologiczną oraz hemostazą u pacjentów z nowotworem jelita grubego (porównanie zabiegów chirurgicznych prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem Robota Chirurgicznego da Vinci [1-6]. Prowadzone były również badania w zakresie biologii molekularnej, obejmujące takie typy nowotworów, jak: rak piersi [7-10], skóry [11], jelita grubego [12], czy płuc [13].

Centrum Badawczo-Rozwojowe uczestniczy również w programie badawczym “Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpraca ta umożliwia realizację badań przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, z zakresu medycyny w tym również badania nowotworów. Dostępność próbek biologicznych od pacjentów klinicznych podnosi znacznie rangę wykonywanych analiz oraz umożliwia przekazanie lekarzom prowadzącym informacji uzupełniających, przydatnych w diagnostyce i terapii.

Dotychczas zostało zrealizowanych kilka projektów w tym temacie, przykładowo:

 1. analiza profilu ekspresji białek typu PIWI (PIWIL1 i PIWIL2) wraz immunohistochemią w przypadku raka piersi [14] oraz komórek pierwotnych nowotworu (ang. cancer stem cells, CSCs) [15];
 2. analiza przypadku: diagnostyka czerniaka w przerzutach z zastosowaniem sonografii [16];
 3. zbadanie czy wpływ polimorfizmu receptora witaminy D (Fokl) jest powiązany z powstawaniem nowotworów zależnych od płci [17];
 4. analiza ekspresji POSTN w inwazyjnym i nie-inwazyjnym przewodowym raku piersi oraz korelacja otrzymanych danych z parametrami klinicznymi [18];

 

Zwracamy również uwagę na niezadowalającą efektywność systemowych terapii onkologicznych oraz wyraźne różnice w skuteczności leczenia u chorych z tym samym rozpoznaniem, które stanowią dowód na to, że leczenie onkologiczne nie może być uniwersalne i że konieczne jest zidentyfikowanie czynników, pozwalających na indywidualizowanie terapii. Jednym ze sposobów rozwiązania opisanych problemów medycznych jest identyfikacja zmian genetycznych, które wpływają na rozwój choroby oraz skuteczność stosowanych terapii.  Rozwiązaniem medycznych problemów w zwalczaniu chorób nowotworowych mogą być nowoczesne technologie wielkoskalowego sekwencjonowania DNA, które umożliwiają szybką i niezwykle precyzyjną analizę profili genetycznych pacjentów przez co dostarczają nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.

 

Diagnostyka molekularna

Opierając się na unikatowych danych genetycznych i klinicznych pacjenta, indywidualizacja stosowanych procedur medycznych daje szansę na poprawę efektywności procesów leczenia, zwiększenie bezpieczeństwa stosowanych terapii i zminimalizowanie kosztów leczenia. W nowoczesnej praktyce lekarskiej właściwe decyzje terapeutyczne będą podejmowane dzięki  diagnostyce molekularnej prowadzonej w oparciu o precyzyjne testy genetyczne oraz markery molekularne. Medycyna personalizowana, uwzględniająca indywidualne cechy pacjenta, umożliwi podanie mu odpowiedniego leku, w optymalnej dawce, we właściwym czasie. Obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną nauk biomedycznych jest nowoczesna diagnostyka molekularna. Techniki molekularne w oparciu o analizę kwasów nukleinowych (materiału genetycznego) wykorzystywane są powszechnie do: ustalenia przyczyn infekcji (wirusologia, bakteriologia, mikologia i parazytologia), monitorowania przebiegu leczenia (farmakogenetyka), rozpoznania chorób dziedzicznych (genetyka, onkologia), rozpoznania chorób o podłożu genetycznym (onkologia, choroby sercowo-naczyniowe), ustalania zgodności tkankowej (transplantologia). Ocenia się, że w najbliższej przyszłości techniki molekularne staną się rutynowymi procedurami diagnostycznymi, które znajdą szerokie zastosowanie w medycynie personalizowanej na polu farmakogenetyki, farmakogenomiki i nutrigenetyki.

Wdrożone w WSS techniki biologii molekularnej umożliwiają oznaczenia takie jak:

 1. Identyfikacja allelu UGT1A1*28, do zastosowania w terapii Irinotecanem stosowanym u pacjentów w zaawansowanym stadium raka jelita grubego.
 2. Analiza 29 mutacji w genie EGFR – predyspozycja do wystąpienia nowotworów (raki gruczołowe).
 3. Analiza wybranych regionów genu KRAS, do zastosowania w terapii celowanej nowotworu jelita grubego i prostaty.
 4. Analiza wybranych regionów genu BRAF, do zastosowania w terapii celowanej nowotworu jelita grubego i prostaty.
 5. Analiza mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, predyspozycja wystąpienia nowotworu piersi.
 6. Analiza nadekspresji genu HER2,  do zastosowania w terapii celowanej nowotworu piersi

 

W przyszłości, dzięki rozwiniętej infrastrukturze planuje się utworzenie ośrodka specjalizującego się w genetyce medycznej nowotworów piersi wraz z poradnią. Pacjentki  będą mogły być objęte dodatkowo poradnictwem genetycznym przez lekarzy specjalistów z dziedziny genetyki klinicznej.

 

Celem prowadzonych w WSS badań w zakresie onkologii jest zastosowanie szybkich, precyzyjnych i wysokoprzepustowych badań molekularnych wykrywających zmiany genetyczne w kilkudziesięciu genach podczas jednego badania. Pozwoli to na opracowanie nowych skutecznych strategii profilaktyki, diagnostyki i celowanego leczenia raka. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby mają szansę na uniknięcie zachorowania bądź złagodzenie jej przebiegu poprzez wdrożenie efektywnego leczenia zachowawczego i dopasowanie wszelkich działań prozdrowotnych i leczniczych do indywidualnego metabolomicznego i proteomicznego fenotypu oraz profilu genetycznego  konkretnego pacjenta.

Nasi badacze posiadają szeroki zakres szkoleń oraz doświadczenia w genotypowaniu materiału pochodzenia ludzkiego. Stosujemy również różne narzędzia bioinformatyczne służące do analizy wyników. Badania te prowadzone są we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Nasze laboratorium Biologii Molekularnej wyposażone jest także w urządzenia do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym (qPCR StepOne Plus, Thermo Fischer Scientific) i CFX384 (Bio-Rad), termocyklery Veriti Thermal Cyclers (Thermo Fischer Scientific) wykorzystywane do przeprowadzania reakcji PCR (typu end-point), komory do pracy z DNA czy RNA, systemy do prowadzenia elektroforezy, jak i urządzenia typu Qubit i NanoDrop do analizy stężenia kwasów nukleinowych. Posiadamy również sprzęt dodatkowy, niezbędny do badań w zakresie biologii molekularnej.

 

Pracownia Hodowli Komórkowych – w zakresie badań wspomagających leczenie pacjentów wyprowadzamy linie pierwotne z ludzkich tkanek nowotworowych (nerki, wątroba i inne), które następnie mogą służyć do analiz poprawiających efektywność leczenia onkologicznego. Prace te prowadzone są w bliskiej współpracy lekarzy z pracownikami naukowymi. Posiadamy również biobank z komerycyjnymi, scharakteryzowanymi liniami komórkowymi, które wykorzystujemy do testów cytotoksyczności, czy analiz biologii molekularnej (z zastosowaniem technik takich jak: Western Blotting, testy ELISA, testy metaboliczne itp.). Posiadane przez nas urządzenie Muse Cell Analyzer (Merck), bazując na detekcji fluorescencyjnej jest zdolne do charakteryzowania populacji komórek (zliczanie, określanie żywotności, apoptozy czy analizy cyklu komórkowego). Do wizualizacji komórek używamy mikroskopii flurescencyjnej oraz optycznej, odwróconej z kontrastem fazowym.

Bogato wyposażona pracownia, z wydzielonymi pomieszczeniami do pracy z próbkami od pacjentów oraz liniami „czystymi” umożliwia prowadzenie badań na szeroką skalę, które przyczyniają się do efektywności leczenia pacjentów.

 

Praktyczny aspekt działalności – badania aplikacyjne

Jednym z zainteresowań badawczych WSS jest aktywny udział w rozwoju nośników leków przeciwnowotworowych, charakteryzujących się zmniejszoną szkodliwością systemową. Nasi pracownicy prowadzą badania, które analizując skuteczność i jakość liposomowych nośników leków, przyczyniają się do rozwoju nowych technologii w zakresie terapii.

W ciągu ostatnich 10 lat braliśmy udział w 2 projektach grantowych: LIDOX[19] oraz HISO[20], Liderem obu była firma Lipid Systems. Projekty zostały sfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ich całkowity koszt wyniósł ponad 14 milionów złotych. Bazując na doświadczeniu naukowym oraz nowoczesnym wyposażeniu pracowni, uczestniczyliśmy w przygotowaniu nowej liposomowej formulacji doksorubicyny (projekt LIDOX). Drugi z projektów skupiał się na przygotowaniu formulacji liposomowej o ściśle zdefiniowanych parametrach, charakteryzującą się zdolnością do lokalnego gromadzenia oraz precyzyjnego uwalniania doksorubicyny w tkance nowotworowej. Do tego celu wykorzystywane są zogniskowane ultradźwięki o wysokiej intensywności (HIFU). Pomysł stworzenia takiego nośnika oparty jest o technologię LipoShell®, z zastosowaniem której istnieje możliwość efektywnego zamykania cząsteczek polimeru w wewnętrznym kompartmencie liposomu. Dzięki zoptymalizowaniu mechanicznych właściwości polimeru możliwe jest stworzenie kontrastu dla fali ultradźwiękowej, co następnie pozwala na uwolnienie substancji z nośnika lokalnie i selektywnie, dzięki czemu prowadzi do zwiększenia efektywności leczenia. Oba projekty zakończyły się sukcesem.

Należy również podkreślić, że na pierwszym miejscu naszej działalności badawczej stawiamy komfort pacjenta. W związku z tym grupa studentów z Naukowego Koła Biomedycznego “Micela” (Politechnika Wrocławska) na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego pracuje nad autorskim systemem do chłodzenia głowy. W chwili obecnej dopracowywany jest prototyp urządzenia, z bardzo obiecującym efektem. System ten pozwalać będzie na równomierne chłodzenie całej powierzchni głowy podczas wlewów, w trakcie chemioterapii. Projekt jest realizowany jest we współpracy z innowacyjną firmą konstrukcyjną, specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu bioinżynierii – BioEngineering Wojciech Jopek. Studenci wykorzystując drukarkę 3D, przygotowują części prototypu, natomiast wiedza techniczna pozwala na stworzenie jakościowo najlepszego urządzenia, o możliwie najbardziej ekonomicznych parametrach. Wykorzystanie tego systemu pozwala na ograniczenie utraty włosów przez pacjentów poddawanych leczeniu, co znacznie podnosi ich komfort psychiczny w trakcie terapii.

 Bazując na zdobytym doświadczeniu w zakresie szeroko pojmowanej medycyny, jesteśmy zdolni do prowadzenia badań naukowych w szerokim zakresie tematów onkologicznych oraz jesteśmy otwarci na współpracę.

 

 

 

Wybrane publikacje z zakresu onkologii

 1. Zawadzki M, Krzystek-Korpacka M, Rząca M, Czarnecki R, Obuszko Z, Sitarska M, Witkiewicz W. Risk factors in reoperations in colorectal surgery. Pol Przegl Chir. 2019 May 15;91(4):13-18. doi: 10.5604/01.3001.0013.1922. PMID: 31481637.

 

 1. Krzystek-Korpacka M., et al., Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon. Cancer Immunol Immunother, 2017. 66(2): p. 171-179.

 

 1. Krzystek-Korpacka, M.; Szczęśniak-Sięga, B.; Szczuka, I.; Fortuna, P.; Zawadzki, M.; Kubiak, A.; Mierzchała-Pasierb, M.; Fleszar, M.G.; Lewandowski, Ł.; Serek, P.; Jamrozik, N.; Neubauer, K.; Wiśniewski, J.; Kempiński, R.; Witkiewicz, W.; Bednarz-Misa, I. L-Arginine/Nitric Oxide Pathway Is Altered in Colorectal Cancer and Can Be Modulated by Novel Derivatives from Oxicam Class of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Cancers2020, 12, 2594. https://doi.org/10.3390/cancers12092594

 

 1. Krzystek-Korpacka M., et al., The perioperative dynamics of IL-7 following robot-assisted and open colorectal surgery. . Sci Rep., 2018. 14;8(1):9126.
 2. Krzystek-Korpacka M., et al., Subsite heterogeneity in the profiles of circulating cytokines in colorectal cancer. Cytokine, 2018. 18: p. 30212-6.
 3. Zawadzki M., et al., Introduction of Robotic Surgery into a Community Hospital Setting: A Prospective Comparison of Robotic and Open Colorectal Resection for Cancer. Dig Surg., 2017. 34(6): p. 489-494.
 4. Krzystek-Korpacka M., et al., Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon. Cancer Immunol Immunother. , 2017. 66(2): p. 171-179.
 5. Zawadzki M., et al., C-reactive protein and procalcitonin predict anastomotic leaks following colorectal cancer resections – a prospective study. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne, 2016. 10(4): p. 567-73.
 6. Ratajczak-Wielgomas K., et al., Periostin expression in cancer-associated fibroblasts of invasive ductal breast carcinoma. Oncol Rep., 2016. 36(5): p. 2745-2754.
 7. Pula B., et al., Nogo-B receptor expression correlates negatively with malignancy grade and ki-67 antigen expression in invasive ductal breast carcinoma. Anticancer Res., 2014. 34(9): p. 4819-28.
 8. Pula B., et al., Impact of SOX18 expression in cancer cells and vessels on the outcome of invasive ductal breast carcinoma. Cell Oncol (Dordr), 2013. 36(6): p. 469-83.
 9. Pula B., et al., Podoplanin expression in cancer-associated fibroblasts correlates with VEGF-C expression in cancer cells of invasive ductal breast carcinoma. Neoplasma, 2013. 60(5): p. 516-24.
 10. Calik J., et al., Prognostic Significance of NOGO-A/B and NOGO-B Receptor Expression in Malignant Melanoma – A Preliminary Study. Anticancer Res., 2016. 36(7): p. 3401-7.
 11. Litwin M., et al., Correlation of HIWI and HILI Expression with Cancer Stem Cell Markers in Colorectal Cancer. Anticancer Res., 2015. 35(6): p. 3317-24.
 12. Jethon A., et al., Prognostic significance of SOX18 expression in non-small cell lung cancer. Int J Oncol., 2015. 46(1): p. 123-32.
 13. Litwin M, et al., Aberrant Expression of PIWIL1 and PIWIL2 and Their Clinical Significance in Ductal Breast Carcinoma. Anticancer Research., 2018. 30: p. 2021-2030.
 14. Litwin M, et al., The meaning of PIWI proteins in cancer development. . Oncology Letters., 2017(13): p. 3354–3362.
 15. Czarnecka A, et al., Importance of sonography of the skin and subcutaneous tissue in the early diagnosis of melanoma in-transit metastasis with the presentation of two cases. Adv Dermatol Allergol., 2018. 35: p. 204-207.
 16. Laczmanski L, et al., Association of the vitamin D receptor FokI gene polymorphism with sex- and non-sex-associated cancers: A meta-analysis. Tumour Biol., 2017. 39.
 17. Ratajczak-Wielgomas K, et al., Periostin expression in cancer-associated fibroblasts of invasive ductal breast carcinoma. . Oncol Rep., 2016. 36: p. 2745-2754.
 18. Innovative liposome technologies for use un anti-cancer therapy, LIDOX,. UOD-DEM-1-027, National Centre for Research and Development, funding: 8 535 000 PLN.
 19. Innovative cytostatic nano carriers in SonosomeTM technology for controlled release by High Intensity Focused Ultrasound (HIFU), . POIR.04.01.04-00-0050/15, National Centre for Research and Development, funding: 5 535 715 PLN.

Partnerzy

Facebook