IATI

SORTS Competence Center Transport

CC-SORTS is the Competence Center of the Institute of Highway Technology and Innovation (IATI) Consortium. Our team is mostly young researchers supported by well-experienced mentors, which makes us a strong team with great potential. We are open for cooperation with universities, companies and organizations, irrespective of their background, which share our aim to apply for Horizon 2020.
Our main points of interest are:
• engineering and design of rope transport systems (ropeways, elevators, escalators and mine hoists),
• new technical solutions for rope transport systems (urban ropeways, elevators, etc.),
• condition monitoring and diagnostics of rope transport systems (methods: termography, MRT, MT, PT, UT, VT),
• numerical analysis of construction (FEM),
• safety of passengers of rope transport systems (hybrid III 50th dummy),
• modernization of elevators and escalators,
• energy efficiency of rope transport systems.

The general aim of CC-SORTS is also to focus on research in the fields of:
– material science and mechanics,
– mechanical transport engineering.
We cooperate with: the State Mining Authority (WUG), the Transportation Technical Supervision (TDT), the Office of Technical Inspection (UDT), KGHM S.A., Rzeszow University of Technology,

Tomasz Magiera

Email: magiera@agh.edu.pl

 

Tel. +48 12 617 33 59

(Polski)

1.Projekty

 1. Ochrona patentowa inteligentnych systemów diagnostycznych elementów urządzeń transportu bliskiego, UDA-POIG.01.03.02-12-003/11, prof. Jerzy Kwaśniewski, 2011-2013
 2. Analiza i ocena możliwości hamowania kolei jednolinowych wraz z opracowaniem systemu ciągłej kontroli tych procesów dla urządzeń eksploatowanych w Województwie Małopolskim, Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, dr inż. Tomasz Magiera, 2009-2012
 3. Zastosowanie metod symulacyjnych w określaniu właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych , Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, mgr inż. Hubert Ruta, 2009-2012

2. Wdrożenia, patenty, licencje 

Patenty

 1. Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Krakowski,  P-386361, Głowica do badania cięgien linowych, 2014
 2. Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Tomasz Krakowski, Hubert Ruta, AT 514632, Anlage zur Bewertung des technischen Zustands der Oberfläche von Zugmitteln aus Gummi oder Kunststoff und Verfahren zur Bewertung des technischen Zustands aus Gummi oder Kunststoff, 2015

3. Publikacje

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

 1. J. Hansel, Kształtowanie bezpieczeństwa systemów maszynowych transportu pionowego w kopalniach, 2011,nr 1, str.103-116, Problem Eksploatacji, ISSN: 1232:9312.
 2. J. Kwaśniewski, T. Krakowski, Akwizycja i analiza parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych w określaniu ich klasy energetycznej, 2011, R. 79 nr 11, str. 26-29, Wiadomości Elektrotechniczne ISSN: 0043-5112.
 3. T. Magiera, K. Rząsa, Czy koleje linowo-terenowe mogą stać się częścią transportu miejskiego?, 2011, nr 3, str. 29-32, Transport Miejski i Regionalny ISSN: 1732-5153.
 4. J. Kwaśniewski, H. Ruta, Zastosowanie środowiska ansys w projektowaniu głowicy pomiarowej do diagnostyki żerdzi wiertniczych, 2011, T. 2, z. 7  Mechanika, str. 297-305, Czasopismo Techniczne, ISSN: 1897-6301.
 5. Sioma, A. Tytko, Evaluation of the operational parameters of ropes, 2011, vol. 177, str. 125-134, Solid State Phenomena, ISSN: 1012-0394.
 6. J. Hansel, Polska metodyka badań magnetycznych lin stalowych, 2012 nr 3 s. 91–107, Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems, ISSN: 1232-9312.
 7. A. Sioma, A. Tytko, Vision methods for assessing the geometrical parameters of steel ropes, 2012 vol. 6 no. 1 s. 63–67, Acta Mechanica et Automatica, ISSN: 2300-5319.
 8. T. Magiera, Napowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiej, 2010, Nr 12, str. 25-27, Transport Miejski i Regionalny ISSN: 1732-5153
 9. J.Hansel,1 Reliability and safety of mine hoist installations, 2010, No 1, str.187-196, Journal of KONBiN ISSN: 1895-8281

Monografie

 1. M. Adamusiński, K. Furmanik, J. Hansel, W. Oleksy, M. Płachno, S. Pytko, A. Tytko, M. Wójcik, Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, Lędziny, 2011, 271, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Only for logged users

Partners

Facebook