IATI

Żywność – Region – Przyszłość Środowisko

Celem działalności Centrum Kompetencji „Żywność – Region – Przyszłość” jest tworzenie wspólnych projektów zmierzających do realizacji badań naukowych, wdrożeniowych i edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną społeczeństw z wykorzystaniem zarówno specyficznych nutraceutyków jak również żywności regionalnej i tradycyjnej wytwarzanej na określonym obszarze geograficznym.

Informacja o centrum:

Centrum Kompetencji „Żywność – Region – Przyszłość” grupuje instytucje naukowe oraz współpracujące z nimi przedsiębiorstwa i jednostki komercyjne posiadające szerokie doświadczenie m.in. z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii, rolnictwa jak również medycyny, genetyki, antropologii, badań środowiskowych, ekonomii, socjologii czy logistyki.

Badania naukowe ogniskują się na lepszym poznaniu wpływu sektora rolno-spożywczego oraz logistyki dystrybucji żywności na jakość życia populacji w danym regionie.

Jakość życia współczesnych społeczeństw, uzależniona jest od wielu czynników, ale do najważniejszych zaliczyć można środowisko, żywność i sposób odżywiania, co determinuje  zdrowie i egzystencję społeczeństwa, a w konsekwencji pozwala na rozwój gospodarczy społeczeństwa.

Docelowo działania Centrum Kompetencji „Żywność – Region – Przyszłość” wspierane będą innymi działaniami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak np. tworzonym Centrum Innowacyjnych Technologii Żywności i Żywienia (CIT) wraz z planowanym Laboratorium Procesowym i Usług Gastronomicznych, gdzie cały kompleks (Wrocław-Biskupin) ma być wyspecjalizowany w kreowaniu oraz transferze technologii dedykowanych biopreparatom o działaniu prozdrowotnym. Drugą inicjatywą jest plan utworzenia Centrum Produktu Regionalnego (CPR) we Wrocławiu-Pawłowicach, gdzie będzie miała miejsce produkcja w skali półtechnicznej lub małej skali przemysłowej wybranych produktów lokalnych (produkty mięsne, mleczarskie, jajczarskie, zbożowe, warzywno-owocowe, winiarskie, etc.). CPR ma mieć charakter badawczo-wdrożeniowy oraz demonstracyjny i szkoleniowy, a jego utworzenie umożliwi transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych do praktyki produkcyjnej i przetwórstwa. CPR będzie także współpracować z lokalnymi producentami żywności regionalnej.

Obszary zainteresowania centrum:

  • Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z ukierunkowaniem na produkcję wysokiej jakości żywności prozdrowotnej,
  • wytwarzanie i rola nutraceutyków w profilaktyce zdrowotnej człowieka,
  • opracowywanie technologii wytwarzania i konserwacji żywności pod kątem potrzeb lokalnych populacji,
  • metody oceny i certyfikacji właściwości prozdrowotnych żywności, w tym regionalnej i tradycyjnej,
  • określenie i analiza markerów biologicznych lokalnych populacji w aspekcie profilaktyki zdrowotnej,
  • badanie warunków środowiskowych, otoczenia socjalno-społecznego oraz stopnia zdrowotności w kontekście ogólnej jakości życia lokalnych populacji,
  • analiza lokalnych zależności pomiędzy sektorem rolno-spożywczym i logistyki dystrybucji żywności a realiami ekonomicznymi danego regionu,
  • analiza zwyczajów żywieniowych lokalnych populacji.

Więcej: regionalfood-iati.e-science.pl

Centrum Kompetencji „Żywność – Region – Przyszłość”

  1. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław

Tel. +48.320.7782, Fax: +48.320.7781

regionalfood-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook