IATI

Lubuska Sieć Innowacji

Lubuska Sieć Innowacji to Partnerstwo przedsiębiorców, parków technologicznych, uczelni oraz centrów innowacji Województwa Lubuskiego, którego głównym celem jest komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo – wdrożeniowych. Tworzymy sieć powiązań pomiędzy nauką a gospodarką i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców, rozwijających się poprzez własną działalność B+R. Wspólnie budujemy SILNY i INNOWACYJNY REGION.

Partnerstwo powstało w odpowiedzi na rozpoczynającą się perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020, która jest w głównej mierze skierowana na wspieranie innowacji w gospodarce i innowacyjnych przedsiębiorstw. Perspektywę, która jest trudna, ale może być szczególnie ciekawa dla firm, która zamierzają budować swoją tożsamość w gospodarce opartej na wiedzy. Firm które już aplikują o środki z Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” RPO2020, fundusze z NCBiR lub planują uczestniczenie w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach programu HORYZONT2020. Kluczem do takiego działania jest współpraca przedsiębiorstw, tworzenie sieci kooperacji. Działalność Lubuskiej Sieci Innowacji koncentruje się na wspieraniu takich działań.

Uczestnikami Partnerstwa są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również regionalne podmioty wspierające innowacyjność, m.in.: Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny UZ w Nowym Kisielinie, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ oraz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Koordynatorem działań Partnerstwa jest Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji, które jako organizacja pozarządowa i instytucja otoczenia biznesu aktywnie wspiera uczestników Partnerstwa w:

  • Poszukiwaniu partnerów do projektów B+R,
  • Tworzeniu konsorcjów przedsiębiorstw i uczelni do realizacji projektów B+R,
  • Aplikowaniu o dofinansowanie na projekty B+R w ramach funduszy regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
  • Prowadzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym oraz rozliczaniu, na zlecenie beneficjentów, projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych,
  • Definiowaniu i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych,
  • Animowaniu działań wspierających innowacyjność Regionu,
  • Promowaniu nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Strona www www.lubuskasiecinnowacji.pl
E-mail biuro@lubuskasiecinnowacji.pl
Adres ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon 95 781 70 85
Fax 95 781 70 85

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook