O nas

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Tworzymy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum.

Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska, reprezentowane odpowiednio przez prof. Tadeusza Słomkę – Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Cezarego Madryasa – Rektora Politechniki Wrocławskiej. Funkcję Dyrektora Biura IATI w kadencji 2018/2019 pełni prof. Joanna Kulczycka (AGH).

Umowę Konsorcjum w 2014 roku podpisało 22 Partnerów (17 uczelni, 2 instytuty badawcze oraz 3 przedsiębiorstwa).

Obecnie (czerwiec 2019 r.) grono partnerów IATI tworzy 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw.

Łączy nas wspólny cel: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki. Partnerzy IATI z sukcesami opracowują nowe rozwiązania i aplikują o krajowe i europejskie fundusze wspierające prace B+R. Na przestrzeni pięciu lat partnerzy IATI złożyli wiele wspólnych wniosków i uzyskali dla nich dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  

 

Partnerzy IATI są gotowi na podjęcie nowych wyzwań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Pogrupowaliśmy je w 13 Obszarów Tematycznych IATI, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje).

 

W ramach IATI gromadzimy i porządkujemy wiedzę o zasobach naszych Partnerów: posiadanej infrastrukturze badawczej, laboratoriach, naukowcach, doświadczeniu. Stworzyliśmy ponad 70 wirtualnych Centrów Kompetencji. Są to swoiste inkubatory innowacji, gdyż w nich  odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 

Przedstawicieli przemysłu, organizacji otoczenia biznesu, samorządów zapraszamy na spotkania organizowane w ramach IATI Monday Business Meetings. Celem tych roboczych spotkań jest:

  • umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi;
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i pomoc w doborze optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
  • zaprezentowanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI;
  • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

 

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania bądź nawiązaniem kontaktów z naukowcami, skontaktuj się z Biurem IATI w Krakowie lub Wrocławiu bądź wyślij wiadomości na adres kontakt@iati.pl. Zostaniesz skierowany do odpowiedniego Centrum Kompetencji. Tam, wspólnie z zespołem specjalistów będziecie mogli pracować nad znalezieniem pożądanego rozwiązania.

 

IATI w skrócie:

  • 2014 r. – podpisanie Umowy Konsorcjum przez Partnerów-Założycieli
  • Liderzy konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska
  • 49 instytucji ma dziś status Partnera IATI
  • 13 Obszarów Tematycznych IATI
  • Ponad 70 Centrów Kompetencji IATI.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

o_nas

 

Partnerzy

Facebook