O nas

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Tworzymy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum.

Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska, reprezentowane odpowiednio przez prof. Jerzego Lisa – Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Arkadiusza Wójsa – Rektora Politechniki Wrocławskiej. Funkcję Dyrektora Biura IATI w obecnej kadencji pełni prof. Joanna Kulczycka (AGH).

Umowę Konsorcjum w 2014 roku podpisało 22 Partnerów (17 uczelni, 2 instytuty badawcze oraz 3 przedsiębiorstwa).

Obecnie grono partnerów IATI tworzy 51 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 19 przedsiębiorstw.

Łączy nas wspólny cel: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki. Partnerzy IATI z sukcesami opracowują nowe rozwiązania i aplikują o krajowe i europejskie fundusze wspierające prace B+R. Na przestrzeni pięciu lat partnerzy IATI złożyli wiele wspólnych wniosków i uzyskali dla nich dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  

Partnerzy IATI są gotowi na podjęcie nowych wyzwań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Pogrupowaliśmy je w 13 Obszarów Tematycznych IATI, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje).

W ramach IATI gromadzimy i porządkujemy wiedzę o zasobach naszych Partnerów: posiadanej infrastrukturze badawczej, laboratoriach, naukowcach, doświadczeniu. Stworzyliśmy ponad 70 wirtualnych Centrów Kompetencji. Są to swoiste inkubatory innowacji, gdyż w nich  odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Przedstawicieli przemysłu, organizacji otoczenia biznesu, samorządów zapraszamy na spotkania organizowane w ramach IATI Monday Business Meetings. Celem tych roboczych spotkań jest:

 • umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi;
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i pomoc w doborze optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
 • zaprezentowanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI;
 • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania bądź nawiązaniem kontaktów z naukowcami, skontaktuj się z Biurem IATI w Krakowie lub Wrocławiu bądź wyślij wiadomości na adres kontakt@iati.pl. Zostaniesz skierowany do odpowiedniego Centrum Kompetencji. Tam, wspólnie z zespołem specjalistów będziecie mogli pracować nad znalezieniem pożądanego rozwiązania.

 

 Dołącz do IATI!

 

Centrum Kompetencji jest głównym ośrodkiem bieżącej współpracy, do którego zostały przypisane zasoby (infrastruktura badawcza) i zespoły naukowo-badawcze Partnerów.  Dzięki temu przedsiębiorca lub instytucja poszukująca konkretnego rozwiązania technicznego lub technologicznego kontaktując się z IATI (kontakt@iati.pl) otrzyma uporządkowane informacje na temat możliwości realizacji danego problemu w konkretnym Centrum Kompetencji w celu analizy zagadnienia oraz potencjalnej współpracy.

Jeżeli możliwe jest wspólne rozwiązanie zgłoszonego problemu, Partnerzy CK przedstawiają kompleksową ofertę. Potencjalni kontrahenci samodzielnie decydują
o zasadach współpracy, aplikują  o realizację projektu, z którego zamierzają finansować swoje prace i tworzą konsorcja do konkretnego zadania bądź do realizacji projektu.
A w nich:

 • zawierają umowy
 • dysponują efektami swej współpracy,
 • dzielą się obowiązkami i akceptują ograniczenia, które godzą się ponosić (np. obowiązki związane z komercjalizacją).

Korzyści biznesowe dla przedsiębiorców współpracujących z IATI

 • uzyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej w jednym źródle
 • współpraca z kompetentnymi i sprawdzonymi Partnerami
 • oszczędności związane z poszukiwaniem wykonawców dla zamierzonych przez nich rozwiązań
 • zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wykorzystanie „premii za pierwszeństwo” dzięki szybkiemu i przekrojowemu dostępowi do najlepszych rozwiązań jakie może zapewnić polska nauka
 • efektywne wsparcie (merytoryczne i administracyjne) w aplikowaniu o uzyskanie finansowania

Korzyści dla podmiotów zainteresowanych rolą Partnera IATI:

 • nawiązanie kontaktów i dostęp do szerokiej bayz instytucji i firm posiadających kluczowe kompetencje w strategicznych obszarach badawczych
 • nowe możliwości realizacji projektów badawczych i szanse na skorzystanie ze środków na badania stosowane
 • rozwój własnych kompetencji oraz kompetencji swojej kadry, nabywanie nowych umiejętności i know-how z obszaru B+R
 • wymierne efekty współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą opartej na rozsądnych, uczciwych i partnerskich zasadach

IATI w skrócie:

 • 2014 r. – podpisanie Umowy Konsorcjum przez Partnerów-Założycieli
 • Liderzy konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska
 • Ponad 50 instytucji ma dziś status Partnera IATI
 • 13 Obszarów Tematycznych IATI
 • Ponad 70 Centrów Kompetencji IATI.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

o_nas

 

Partnerzy

Facebook