IATI

Umowa partnerstwa z UNEP\GRID-Warszawa podpisana

Z radością informujemy, że 10 kwietnia 2024 r. zawarta została Umowa partnerstwa pomiędzy UNEP\GRID-Warszawa (będącym w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) a konsorcjum IATI reprezentowanym przez jego liderów: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Wrocławską. Na mocy umowy strony zawiązały partnerstwo, w ramach którego wspólnie działać będą w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii poprzez wymianę informacji i popularyzację wiedzy o potencjalnych innowacyjnych rozwiązaniach, produktach, usługach i technologiach poszukiwanych w gospodarce. Zakres współpracy obejmować będzie w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.   

UNEP\GRID- Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez ministerstwo właściwe ds. ochrony środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

UNEP/GRID-Warszawa realizuje swoją misję propagując, inspirując, edukując i pomagając w powszechnym wdrożeniu idei zielonej transformacji. Żeby skutecznie odpowiedzieć na potrójny kryzys planetarny (malejąca bioróżnorodność – ocieplenie klimatu – zanieczyszczenia), UNEP\GRID dokłada starań, by społeczeństwo i gospodarka dokonała istotnej, głębokiej przemiany w stronę zrównoważonej przyszłości. Więcej na stronie https://www.gridw.pl/pl/

Partnerzy

Facebook