IATI

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o europejskim zasięgu, predystynowaną do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem środowiskowym i demograficznym, wynikający z jego struktury agrarnej i lesistości.

Chcąc sprostać wyzwaniom przyszłości kadra naukowa Uniwersytetu prowadzi badania w kluczowych dziedzinach i dyscyplinach, tworzących innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy. Wiele z nich wpisuje się w interdyscyplinarne kierunki nakreślone w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, uwzględniające perspektywy 2050 roku. Należą do nich opracowywane metody z zakresu nowoczesnych technologii produkcji żywności, które poprzez stały nadzór nad jakością umożliwiają analizę łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Działania te mają decydujący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, i w tej przestrzeni są definiowane, jako działania o znaczeniu strategicznym dla państwa. Kolejnym ważnym kierunkiem badań są prace prowadzone nad automatyzacją i optymalizacją procesu produkcji żywności. W pracach tych zawierają się nie tylko ergonomia, ale także system rolnictwa precyzyjnego. Ważnym elementem wpływającym, na jakość żywości jest również koniczność podnoszenia standardów z zakresu ekologicznej produkcji żywności, monitorowania składu gleby, maksymalizacji plonowania, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji produkcji. Istotny czynnik stanowią także działania zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt. Działania te dopełnia współpraca z instytucjami doradztwa rolniczego, które mają charakter aplikacyjny. Zaawansowane badania naukowe prowadzone są w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), dla których produkcja rolna stanowi naturalny rezerwuar biokomponentów. Biofortyfikacja roślin w podstawowe dla człowieka mikroelementy, znacząco podnosi poziom ich przyswajania, pomagając ograniczać suplementację farmakologiczną. Wyzwaniem stojącym przed nowoczesnymi naukami rolniczymi będzie zapewnienie koniecznej ilości pożywienia dla rosnącej populacji Ziemi, przy jednoczesnym ograniczaniu areałów i postępującej desagraryzacji i degradacji gleb obserwowanej zarówno w skali Polski, jak i świata. Stąd prace nad komplementernością rozwiązań z zakresu food security for future.

Ograniczenie skutków emisji gazów cieplarnianych w perspektywie założeń Pakietu Klimatyczno-Energetycznego realizowane są poprzez badania nad zasobami leśnymi. Prace te ze względu na najdłuższy okres analityczny, znacząco wybiegają poza perspektywę 2050 roku, w ujęciu globalnym mają również charakter strategiczny.

Strona www www.ur.krakow.pl
E-mail
Adres Aleja Adama Mickiewicza 21
Kraków
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook