IATI

Dołącz do IATI

Centrum Kompetencji jest głównym ośrodkiem bieżącej współpracy, do którego zostały przypisane zasoby (infrastruktura badawcza) i zespoły naukowo-badawcze Partnerów.  Dzięki temu przedsiębiorca lub instytucja poszukująca konkretnego rozwiązania technicznego lub technologicznego kontaktując się z IATI (kontakt@iati.pl) otrzyma uporządkowane informacje na temat możliwości realizacji danego problemu w konkretnym Centrum Kompetencji w celu analizy zagadnienia oraz potencjalnej współpracy.

Jeżeli możliwe jest wspólne rozwiązanie zgłoszonego problemu, Partnerzy CK przedstawiają kompleksową ofertę. Potencjalni kontrahenci samodzielnie decydują
o zasadach współpracy, aplikują  o realizację projektu, z którego zamierzają finansować swoje prace i tworzą konsorcja do konkretnego zadania bądź do realizacji projektu.
A w nich:

 • zawierają umowy
 • dysponują efektami swej współpracy,
 • dzielą się obowiązkami i akceptują ograniczenia, które godzą się ponosić (np. obowiązki związane z komercjalizacją).

Korzyści biznesowe dla przedsiębiorców współpracujących z IATI

 • uzyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej w jednym źródle
 • współpraca z kompetentnymi i sprawdzonymi Partnerami
 • oszczędności związane z poszukiwaniem wykonawców dla zamierzonych przez nich rozwiązań
 • zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wykorzystanie „premii za pierwszeństwo” dzięki szybkiemu i przekrojowemu dostępowi do najlepszych rozwiązań jakie może zapewnić polska nauka
 • efektywne wsparcie (merytoryczne i administracyjne) w aplikowaniu o uzyskanie finansowania

Korzyści dla podmiotów zainteresowanych rolą Partnera IATI:

 • nawiązanie kontaktów i dostęp do szerokiej bayz instytucji i firm posiadających kluczowe kompetencje w strategicznych obszarach badawczych
 • nowe możliwości realizacji projektów badawczych i szanse na skorzystanie ze środków na badania stosowane
 • rozwój własnych kompetencji oraz kompetencji swojej kadry, nabywanie nowych umiejętności i know-how z obszaru B+R
 • wymierne efekty współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą opartej na rozsądnych, uczciwych i partnerskich zasadach

Partnerzy

Facebook