IATI

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni jest największą i najstarszą akademicką uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie, kształcącą nieprzerwanie od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Świadomi znaczenia historii i wierni najpiękniejszym morskim tradycjom, bacznie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie. Odpowiedzią na nie jest bogata oferta studiów, liczne kierunki  i specjalności,  programy nauczania spełniające nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe standardy.

Wyróżnikiem Akademii Morskiej w Gdyni jest wysoka jakość kształcenia. W polskim szkolnictwie morskim umiejętności i kompetencje studentów są budowane poprzez łączenie studiów na lądzie z praktykami morskimi, w tym z praktykami na żaglowcu szkolnym. Kształcenie interdyscyplinarne, dostosowane do wymogów współczesnego świata, pozwala naszym absolwentom skutecznie konkurować na globalnym rynku pracy.

Uczelnia aktywnie współpracuje – w realizacji wspólnych prac badawczych, kształceniu kadr naukowych i wymianie studentów – z 37 uczelniami wyższymi na świecie oraz w ramach organizacji międzynarodowych ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Akademii Morskich (IAMU), a także International Maritime Organization  / (IMO).Posiada doskonale wyposażone laboratoria  i najnowocześniejsze na świecie symulatory. Wysoki poziom nauczania potwierdzony jest  certyfikatami STCW (Standards of Traning, Certification and Watchkeeping)  oraz International Maritime Organization.

W ciągu jednego roku w Akademii kształci się ponad 6.000 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na 4 Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa . Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki morskiej oraz naszego regionu staliśmy się uczelnią oferującą możliwości  kształcenia na 7 kierunkach i 34 specjalnościach na studiach I i II stopnia. Jednocześnie uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, prowadzi studia doktoranckie w 3 dyscyplinach naukowych. Absolwenci Akademii Morskiej są cenionymi oficerami marynarki handlowej zatrudnianymi przez największych światowych armatorów. Ich praca przynosi gospodarce narodowej wymierne korzyści i jest przykładem wysoce opłacalnego eksportu wiedzy i umiejętności.. Absolwenci AMG umacniają także wizerunek Gdyni jako prężnie rozwijającego się akademickiego miasta portowo-morskiego a dyplom gdyńskiej uczelni ma dobrą markę na światowym globalnym rynku.

 

Internacjonalizacja procesu kształcenia jest głównym elementem strategii rozwoju Uczelni. Jednym z przejawów takiej działalności jest aktywne członkostwo w organizacjach międzynarodowych takich, jak International Maritime Organization, International Association of Maritime Universities, czy European Universities Association. Przedstawiciele AMG – nauczyciele akademiccy, jako eksperci biorą aktywny i wymierny udział w pracach wielu rozmaitych komisji ww. instytucji, wnosząc do ich prac wiedzę ekspercką mającą znaczący wpływ na kształcenie studentów i profesjonalistów w uczelniach, instytucjach oraz organizacjach międzynarodowych. Działalność ekspertów ma także wpływ na ważne rozwiązania odnoszące się do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej na całym świecie.

 

Szczególną działalność wizerunkową uczelni oraz miasta realizują statki, których AMG jest armatorem. „Horyzont II”, a szczególnie „Dar Młodzieży” są rozpoznawalne na całym świecie. Są ambasadorami promującymi naszą uczelnię, miasto oraz kraj. Na pokładzie fregaty „Dar Młodzieży” realizowany jest program morskich praktyk studentów Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina, uczniów średnich szkół morskich, ale także praktykantów z zagranicznych ośrodków kształcących kadry morskie.

Uczelnia realizuje wiele projektów wielostronnych, z których większość odnosi się do współpracy z partnerami zagranicznymi, od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez Angolę, aż po Indie i Chiny. Na szczególną uwagę zasługuje projekt budowy i tworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli. Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe będzie publiczną, wyższą uczelnią techniczną kształcącą inżynierów dla rybołówstwa i floty handlowej, jak również sektora przetwórstwa rybnego, badania zasobów wodnych i administracji morskiej..  Dalsze plany obejmują współpracę i patronat AMG nad  nowotworzoną uczelnią w Angoli między innymi w zakresie kształcenia kadr do pracy na morzu zgodnie ze standardami międzynarodowymi i na poziomie umożliwiającymi uzyskiwanie przez studentów z Angoli odpowiednich certyfikatów administracji morskiej. Akademia Morska w Gdyni od ponad 15 lat  aktywnie realizuje także program wymiany studentów i nauczycieli Erasmus., oraz jest organizatorem wielu ważnych konferencji naukowych, których liczni uczestnicy przyjeżdżają z uczelni i instytucji naukowych z całego świata. Spotkaniom takim towarzyszy zawsze program kulturalny, w ramach którego promowane są walory Gdyni, Trójmiasta i regionu.

 

Strona www www.am.gdynia.pl
E-mail
Adres Morska 81-87
81-225 Gdynia
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook