IATI

Energy from wastes Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

ABOUT
Competence Center (CC) Energy from wastes is operated in the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze.
18 institutions are involved in its activity, including 6 from the world of science, 8 from the world of business and 4 are the business environment institutions. CC partner’s achievements are in the field of waste to energy processes (including particularly treatment of municipal wastes and sewage sludges). Partner’s participation enriches the CC’s offer and allows for successful activities in broadly defined waste to energy processes. Cooperation with industrial partners allows for effective analysis of key issues related to thermal treatment of wastes.
We invite you to cooperate with us.
CC Energy from waste key competences:
Knowledge
• Specialized research and development staff
• Vast number of publications in renowned scientific, technological and trade journals.
• Qualified experts from industry.
• Organizational, educational, legislative and publishing activities.
Experience
• Realization of research and R&D projects, focused on a research results implementation in practice.
• Achievements in the application of research results in practice.
• Achievements in innovative actions – commercial implementations.
• Designing, construction and exploitation of large combustion plants.
• Representation of interests of the affiliated entities.
Technical facilities
• Modern research infrastructure and equipment (including installations in pilot scale).
• Laboratories (including accredited laboratories).
• Industrial installations.
Proposed areas and research projects:
• Physical and chemical properties of wastes, which affect the thermal conversion processes.
• Waste drying.
• Formation of fuels from wastes.
• Thermal conversion of oversize fraction from municipal waste segregation.
• Efficiency improvement in energy generation from waste.
• Steam power plant modernization for its adjustment to combustion of fuels from waste.
• Fuels from waste gasification integrated with energy generation.
• Application of by-products from thermal conversion of wastes in construction materials industry.
• Monitoring of harmful substances emissions to the environment and environmental impact assessment.
• Reduction of dust, heavy metals, organic and inorganic substances emissions from thermal conversion of wastes.
• Management of by-products after flue-gas treatment from thermal conversion of wastes.

CONTACT

Coordinator

Sławomir Stelmach, Ph.D., Director of the Centre for Technological Research

e-mail: sstelmach@ichpw.pl

Contact person

Martyna Nowak, M.Sc.

e-mail: mnowak@ichpw.pl

Address

Competence Center Energy from waste

Institute for Chemical Processing of Coal

phone: +48 32 271 00 41

Zamkowa 1,

41-803 Zabrze

Poland

(Polski) 1. Projekty

 1. EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego
  z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. przemysłowe testy współspalania paliwa alternatywnego w kotle WR-25 w ciepłowni GLOBAL ECO-BAT TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w Raciborzu, 2017r.

2. OMEGA – Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. badania w skali pilotowej procesu zgazowania osadów ściekowych oraz wyselekcjonowanych mieszanek paliwowych, w tym opartych na paliwach z odpadów.

2. Wdrożenia

 1. Opracowanie opinii dotyczącej możliwości energetycznego wykorzystania odpadów o kodzie 070208* oraz odpadów innych niż niebezpieczne generowanych w Kronospan HPL Pustków, KRONOSPAN HPL Sp. z o.o., 2017, Analiza zawartości kart charakterystyki materiałów z których powstają odpady niebezpieczne wraz oceną możliwości zmiany kodu tych odpadów. Analiza postępowania z odpadami niebezpiecznymi w aspekcie ich przekształcania termicznego. Opinia dotycząca możliwości energetycznego wykorzystania odpadów o kodzie 070208*
 2. Analiza rynku RDF i uwarunkowań prawno-administracyjnych jego wykorzystania w istniejących kotłach energetycznych Tauron Wytwarzanie S.A. – lokalizacje: Jaworzno II i Siersza, ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH Sp. z o.o. Gliwice, 2017, naliza rynku RDF oraz pre RDF ze szczególnym uwzględnieniem województw Śląskiego i małopolskiego. Analiza uwarunkowań prawnych odzysku energii z RDF i pre RDF w elektrociepłowniach
 3. Badania procesu współspalania mieszanki paliwa alternatywnego (wytworzonego w WPO ALBA S.A. Wrocław) z biomasą w instalacji doświadczalnej ICHPW symulującej warunki pracy kotła, WPO ALBA S.A. Wrocław i Kogeneracja S.A.  Wrocław, 2016-17, Badania energetyczno-emisyjne procesu współspalania SRF i biomasy w warunkach wielkolaboratoryjnych.
 4. Opracowanie sposobu zagospodarowania pozostałości podestylacyjnej, powstałej w procesie destylacji kwasów tłuszczowych jako paliwa w kotłowni zakładowej, Zakłady Azotowe Chorzów S.A, 2016-17, Badania nad możliwością zagospodarowania odpadu jako paliwa ciekłego w kotłowni zakładowej z przekształceniem odpadu w produkt.
 5. Wykonanie studium analizy potencjału Tönsmeier i Veolii w obszarze podaży i możliwości zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych i przemysłowych oraz wypracowanie wariantowych koncepcji rozwiązań z określeniem lokalizacji i analizami opłacalności, Veolia Energia Poznań S.A., 2016, Określenie potencjału energetycznego frakcji palnych z sortowania odpadów komunalnych oraz możliwości technologicznych modernizacji systemu ciepłowniczego Veolia w Krotoszynie. Analiza dostępnych technologii i analiza opłacalności wybranego wariantu technologicznego.
 6. Wykonanie przemysłowych testów współspalania paliwa alternatywnego z firmy MAKPOL Recykling Sp. z o.o. w instalacji kotła WR-25 Ciepłowni RADPEC S.A. w Radomiu”, MAKPOL Recykling Sp. z o.o. Lubliniec, 2016, Określenie energetyczno-emisyjnych efektów współspalania SRF z węglem kamiennym (udział mas. SRF w mieszance 10%) w kotle z rusztem mechanicznym typu WR-25,
 7. Analiza wielowariantowa odzysku energii z komunalnych osadów ściekowych w  warunkach lokalnych Elektrociepłowni Poznań Karolin, VEOLIA Energia Poznań Sp. z o.o., 2016, Analiza uwarunkowań legislacyjnych, technologicznych i ekologicznych wiążących się z podjęciem współspalania osadów ściekowych w EC Karolin II w Poznaniu.

3. Udział w konferencjach i seminariach:

 1. III Konferencja „Polska a gospodarka o obiegu zamkniętym”, NOVAGO, Ożarów Mazowiecki, 14-15.01.2016 r., referat: „Ciepło z odpadów dla lokalnego rynku – propozycja zagospodarowania SRF w Polsce.”
 2. V Międzynarodowa Konferencja „Gospodarka odpadami- SOSEXPO 2016”, Warszawa, 17-18 .02.2016, udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje w gospodarce odpadami”.
 3. VI Konferencja „Paliwa z odpadów”, 8-10.03.2016 r. Opole, referaty: „Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016 r.”, „Zgazowanie SRF w różnych układach technologicznych”
 4. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN, Zabrze, 30.03.2016, referat: „Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016r.”
 5. Wizyta studentów AGH w ICHPW, 23.05.2016, referat: Odzysk energii z odpadów- Paliwa z odpadów.
 6. Udział Seminarium IETU: „Założenia Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”, Katowice 15.09.2016
 7. VII Konferencja „Paliwa z odpadów”,14-16.03.2017, Chorzów, referat: „Przemysłowe testy współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle rusztowym”.
 8. Wizyta studentów AGH w IChPW, 19.05.2017, referat: Paliwa z odpadów dla energetyki. Węgiel i odpady – analiza porównawcza
 9. VII Konferencja Techniczna Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie, Zabrze, 25-26.05.2017. referat: Współspalanie paliwa alternatywnego w kotle WR-25?
 10. Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady, referat: Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie.”, Wrocław, 19-20.09.2017
 11. X Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 18-21.10.2017. referat: Energetyczne i emisyjne aspekty współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym”.
 12. Seminarium LABIOMEN, IChPW Zabrze, 08.11.2017, referat: „Odzysk energii
  z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”
 1. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGTYCE
  I CIEPŁOWNICTWIE, 19-20 lutego 2018 r., Katowice, referat: „Paliwa
  z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych.”
 2. VIII Konferencja Paliwa z odpadów, 13-15.03.2018 r. Chorzów, referat: „Wykorzystanie paliw z odpadów w technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
  w oparciu o proces zgazowania.”

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest patronem merytorycznym organizowanej przez firmę Abrys corocznej konferencji „Paliwa z odpadów”. Konferencja ta jest największym
w Polsce spotkaniem przedstawicieli wytwórców paliw z odpadów, ich odbiorców, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, podczas którego poruszane są aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne gospodarczego wykorzystania paliw wytwarzanych
z odpadów. Trzydniowa konferencja dzielona jest na dwa bloki, z których pierwszy obejmuje dwa dni obrad, natomiast dzień trzeci poświęcony jest wyjazdom technicznym.

W tym roku w dniach 13-15 marca br. w Chorzowie odbyła się VIII konferencja z cyklu „Paliwa z odpadów”. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordowo ponad dwustu uczestników!

Na obrady złożyły się trzy sesje tematyczne oraz dwa panele dyskusyjne. Tematy poruszane
w tym roku dotyczyły perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów, technologii oraz kwestii odzysku energii w układach kogeneracyjnych. Panele dyskusyjne wzbogacone zostały o opinie uczestników konferencji, którzy głosując prezentowali swoje stanowisko w kluczowych kwestiach. Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjazdach technicznych. W tym roku zwiedzano nowoczesny Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

4. Publikacje:

 1. Wasielewski R.: Kopiroliza odpadowych tworzyw sztucznych z węglem kamiennym, KARBO, 3-4, 2016, s.7-13
 2. Wasielewski R., Tomaszewicz G.: „Badania termochemicznej konwersji odpadów tekstylnych zawierających włókna syntetyczne, Przetwórstwo Tworzyw, 6, 2016, s. 570-580
 3. Wasielewski R.: „Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle WR-25 ?”, Power&Industry, 2,  2017, s.6-11
 4. Wasielewski R., Głód K.: „Energetyczno-emisyjne efekty współspalania odpadów papieru z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym”, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 2, 2017, s.1-12
 5. Wasielewski R.: „Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce
  i ciepłownictwie”, Logistyka Odzysku, 2017, (24), 3, s.51-56
 6. Wasielewski R., Głód K., Zuwała J.: „Doświadczenia eksploatacyjne ze współspalania paliwa alternatywnego w kotle z rusztem mechanicznym”, Prace naukowe IMiUR Politechniki Śląskiej, z.47, XIV Konferencja naukowo-techniczna „Modernizacja Kotłów Rusztowych” Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych, 2017, tom.2, s.389-400
 7. Wasielewski R., Bałazińska M.: „Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”, Inżynieria Ekologiczna, 2017, 5, s.170-178
Only for logged users

Partners

Facebook