IATI

Environment and the Green Economy Engineering Center Zielonagospodarka

Environment and the Green Economy Engineering Center (Centrum Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki), is one of the Competence Center of “The Institute of Highway Technology and Innovation Consortium” (IATI).

Environment and the Green Economy Engineering Center (GREENeRing) main areas of competence are:
– technologies in the area of water and wastewater to resist the effects of climate change (droughts, floods),
– redevelopment processes of postindustrial areas and inclusion of these areas in economic development,
– technologies for sustainable remediation and revitalization of brownfields and other degraded areas,
– technologies of removal of heavy metals and PAH with use of biological methods,
– revitalization of plant-soil ecosystems on degraded areas,
– methods of ecosystems’ restoration in the open-cast mining voids,
– technologies for processing and disposal of sludge,
– management of hazardous waste,
– water resources management,
– methods of selection and processing of spatial data resources in order to identify potential environmental conflicts resulting from human impact / use of spatial information system to identify the sources of pressures on ecosystems,
– urban engineering and integrity of urban systems,
– research and services in the field of renewable energy sources,
– energy management in the scale of cities and functional urban areas,
– bioenergy technologies,
– analysis of investment processes in terms of eco-efficiency,
– environmental risk assessment,
– scenario analyses with application of foresight methods,
– implementation of integrated sustainable management tools,
– implementation of eco-innovative technologies,
– decision support systems (DSS) in the area of environment and water management,
– ecosystem services in sustainable development,
– economic valuation of biodiversity and ecosystem services,
– eco-efficiency assessment of infrastructure systems, methods of stakeholder engagement and public participation in decision-making concerning the environmental issues.

GREENeRing Consortium, established 18th of March 2015, is aimed at commercialization of research results, conduct R&D projects and practical implementation of solutions and technologies in abovementioned areas.
GREENeRing Consortium’s Partners have highly qualified and titled staff among others in the area of: sustainable development in urban and peri-urban areas, water and rainwater management, land use planning in urban areas, waste management, sanitary and environmental engineering, redevelopment processes of postindustrial areas, groundwater management at areas under industrial impact, geospatial information systems, environmental monitoring, etc.
Members of Consortium are: universities and research institutes (e.g. Central Mining Institute (GIG), University of Silesia, Silesian University of Technology, Stanislaw Staszic Institute for Ferrous Metallurgy), municipal sector and large industrial enterprises in the energy, mining, metal processing, advanced materials, communal sector and IT.
GREENeRing Consortium is open for new members, for scientific & industrial partnerships, as well as further networking for new areas of research.

 

Coordinator of Environment and the Green Economy Engineering Center

dr inż. Paweł Zawartka

phone: +48 32 259 27 02

e-mail: pzawartka@gig.eu

 

Contact persons:

Malgorzata Markowska, MSc.

phone: +48 32 259 22 07

e-mail: mmarkowska@gig.eu

greenering-iati.e-science.pl

 

Correspondence address:

Centrum “Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 – 166 Katowice, Poland

(Polski)

1. Konferencje

Temat: Seminarium na temat wykorzystania technologii środowiskowych dla inteligentnego rozwoju miast i regionu;

Data: 06.04.2017,

Organizator: Główny Instytut Górnictwa (konkretnie: Zakład Ochrony Wód)

Miejsce: siedziba GIG, Katowice, Plac Gwarków 1

Opis:  Seminarium zorganizowane w GIG pod patronatem IATI poświęcone było prezentacji autorskich rozwiązań w zakresie technologii dla zagospodarowania osadów ściekowych ukierunkowanych na produkcję nawozów (kapsulacji i granulacji osadów ściekowych), rekultywacji zbiorników wodnych, oczyszczania wód i zastosowania mobilnych i stacjonarnych platform w monitoringu środowiska. Zaprezentowano prototypy urządzeń do transportu próbek środowiskowych oraz oceny bezpieczeństwa oświetlenia miejskiego, a także rozwiązania dla oczyszczalni ścieków do pilotażowego testowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz samorządów terytorialnych.

informacje były dostępne:

 

Temat: VI IATI Monday Business Meeting pn. FROM WASTE TO PRODUCT – IATI WSPÓLNIE DLA ODPADÓW,

data: 15 maja 2017 r.

organizator IATI + Główny Instytut Górnictwa,

miejsce: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1

opis: Celem spotkania było przedstawienie prac i działań CK oraz zdiagnozowanie wspólnych obszarów współpracy na styku biznes-nauka w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej; nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz uruchomienia nowych inicjatyw projektowych wraz ze wskazaniem optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

informacje były dostępne:

 

prezentacja Centrum Kompetencji podczas „VIII IATI Monday Business Meeting „Zielone Miasto

data: 16 października 2017 r.

organizator: IATI + Politechnika Wrocławska

miejsce: siedziba Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,

opis: dr inż. Mariusz Kruczek reprezentujący Centrum Kompetencji „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” działające przy Głównym Instytucie Górnictwa w wystąpieniu p.t. „Zielone miasto – możliwości rewitalizacji przestrzeni miejskiej” przedstawił główne obszary badań realizowanych w CK, w tym m.in. systemy zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią, monitoring i modelowanie zmian w środowisku oraz adaptacja do zmian klimatu, inżynieria miejska (urban development) i badania interdyscyplinarne dla środowiska.

informacja dostępna:

 

Konferencja kończąca projekt LoCAL – realizowany przez GIG / CK Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki. data: 01.06.2017

organizator: GIG Katowice

miejsce: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1

opis: podsumowanie realizacji 3 letniego międzynarodowego projektu LoCAL („Czysta Energia – drugie życie kopalni (LoCAL): Zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej”).

informacja dostępna:

 

 

2. Publikacje

Wydawnictwo zwarte

 1. Gzyl G., Janson E., Łabaj P., 2017. Mine Water Discharges in Upper Silesian Coal Basin (Poland) [w:] J. Bech, C. Bini & M. Pashkevich (eds.) Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils, s. 463–486,

 

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

 1. Burchart – Korol D., Zawartka P., Bondaruk J., Kruczek M., Metal depletion assessment of wastewater treatment system based on life cycle analysis, 26th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2017), s. 2004-2009
 2. Burchart – Korol D., Zawartka P., Kruczek M., Głodniok M., Natural resources management by the example of comparative analysis of metal and plastic septic tanks, 26th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2017), s. 2214-2218
 3. Janson E., Gzyl G., Głodniok M., Markowska M.: Use of Geothermal Heat of Mine Waters in Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland – Possibilities and Impediments [in:] C.Wolkersdorfer, L. Sartz, M. Sillanpää i A. Häkkinen (eds.): Mine Water & Circular Economy, vol I, s. 415-422; materiały konferencyjne IMWA 2017, Lappeenranta, Finland 2017.

 

Monografie

 1. Kruczek M., Bauman – Kaszubska H., Ciosmak M., Logistyka gospodarki odpadami. Ekologistyka, odpady komunalne i medyczne, Texter Sp. z o.o. Warszawa2017, ISBN 978-83-7790-445-9, liczba stron: 124
 2. Bondaruk J., Kruczek M., Zawartka P., Koncepcyjne ujęcie modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym,[w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 9-18
 3. Korol J., Bondaruk J., Lenża J., Gleja M., Koncepcja zagospodarowania odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym, ,[w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 63-74
 4. Kończak B., Zawartka P., Produkcja fermentatu i kompostu z osadów ściekowych dla efektywnego wdrażania gospodarki cyrkularnej, [w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 77-87
 5. Pierzchała Ł., Bondaruk J., Kończak B., 2017. Możliwości zagospodarowania osadów dennych pochodzących z rzeki Odry, [w:] A. Rak, B. Tomaszek, M. Szylska (red.) Odrzańska Droga Wodna. Zagrożenia, perspektywy, znaczenie dla gospodarki (materiały V Konferencji Odrzańskiej, Opole, 12-13 września 2017), str. 141-150

 

Pozostałe publikacje

 1. Chałupnik S., Wysocka M., Janson E., Chmielewska I, Wiesner – Sękala M., 2017. Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers, “Journal of Environmental Radioactivity”, vol. 171, str. 117-123
 2. Kończak B., 2017. Optymalizacja procesu kapsułkowania osadów ściekowych, ”Inżynieria Ekologiczna” 18/3, str. 168-174,
 3. Kończak B., 2017. Rozwój technologii tlenowego granulowanego osadu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 12/91/2017, str. 487-490.
 4. Kruczek M., Zebrucki Z., Ochmann P., 2017. Ocena ryzyka organizacji przepływów w międzynarodowym obrocie towarowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 2“ 18/8, str. 327-338.
 5. Kruczek M., Pichlak M., 2017. Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy, „Ekonomia XXI Wieku” 15/3, str. 21-31
 6. Pierzchała Ł., Wiesner – Sękala M., Hamerla A., 2017. Ocena ryzyka środowiskowego powodowanego przez wybrane substancje zanieczyszczające ekosystemy wodne na przykładzie rzeki Kłodnicy, „Inżynieria Ekologiczna” 18/6, str. 69-80
 7. Zawartka P., Burchart – Korolr D., Bondaruk J., 2017. Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. I. Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków, „Przemysł Chemiczny”, 96/10, str. 2081-2086
 8. Zawartka P., Burchart – Korolr D., Bondaruk J., 2017. Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. II. Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków, „Przemysł Chemiczny”, 96/11, str. 2247-2252
 9. Zgórska A., Bondaruk J., Hamerla A., Dudziak M., Impact of industrial discharges on aquatic ecosystems of Kłodnica river with reference to Water Framework Directive objectives, “Polish Journal of Environmental Studies” (artykuł złożony, w recenzji)
Only for logged users

Partners

Facebook