IATI

VIII IATI Monday Business Meeting „Zielone Miasto” – podsumowanie

VIII IATI Monday Business Meeting “Zielone Miasto”

Za nami ósme już spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting. 16 października 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej poznaliśmy działania i projekty realizowane przez przedsiębiorców i naukowców, które łączy idea „zielonego miasta”.

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się bliżej dwóm projektom dotyczącym rewitalizacji Wrocławia. Przedstawiciele firmy Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – panowie Paweł Wojdylak i Piotr Górka – przedstawili koncepcję „Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego”, w kontekście zachowania (unikalnej w skali naszego kraju) flory i fauny ulokowanej w otoczeniu rzeki Oławy. Oława, będąca obecnie dziką rzeką w strukturze miasta, może być miejscem przyciągającym mieszkańców, oferującym różne formy aktywności i wypoczynku. Jest więc otwartą kwestia jej zagospodarowania i takiego wykorzystania, które pozwoli zachować jej dotychczasowe walory i nadać jej nowe znaczenie na mapie Wrocławia.

Drugi projekt, zaprezentowany przez arch. Łukasza Daleczko, dotyczył rewitalizacji zabytkowej zajezdni Dąbie. Zespół architektów skupionych wokół firmy GDA Architekci podejmuje starania, by zaniedbaną dziś zajezdnię przywrócić Wrocławianom. Mowa była zarówno o projekcie rewitalizacji, jak i problemach z tym procesem związanych: zachowanie zabytkowego charakteru miejsca, wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a także wiele innych kwestii (oświetlenie, woda deszczowa, zieleń).

Ciekawą ofertę współpracy naukowców z przedsiębiorcami przedstawiła prof. Alina Drapella-Hermansdorfer, reprezentującą Zakład Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Motto prezentacji „Projektowanie dla klimatu=projektowanie dla życia” oddało istotę współczesnego projektowania przestrzeni miejskiej. Zielone ulice, miejsca publiczne, ogrody na dachach budynków, łączniki, nadbudówki itp. są ostoją życia w mieście, przestrzenią przyjazną ludziom i zwierzętom. Architektura winna sprzyjać pracy i wypoczynkowi, a celem nadrzędnym jest humanizacja środowiska miejskiego, zagospodarowanie cennych zasobów oraz przeciwdziałanie zjawisku „kurczącej się” zieleni w mieście.

Daria Kieżun – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział we Wrocławiu – zaprosiła do aktywnego udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach 7.Dolnośląskiego Festiwalu Architektury (Wrocław, 20-27.10.2017 r., www.dofa.pl). W programie wiele ciekawych wydarzeń i prelekcji, a także seminarium pt. „Miasto w zieleni: wczoraj – dziś – jutro”.

Problematykę zielonego miasta z perspektywy dużego koncernu przedstawił Krzysztof Karolczyk reprezentujący firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. zo.o. W wystąpieniu zatytułowanym „Czysta energia w zielonym mieście” przedstawił założenia strategiczne firmy, w których – poza ściśle ekonomicznym aspektem działania – istotna jest także troska o środowisko naturalne. W swoich działaniach firma stawia na kilka kluczowych kwestii dotyczących troski o środowisko. Są to m.in.:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym i pozyskiwanie surowca energetycznego z biomasy,
  • kogeneracja
  • produkcja chłodu z ciepła systemowego
  • wsparcie rozwoju elektromobilności
  • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Dr inż. Mariusz Kruczek reprezentujący centrum kompetencji „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” działające przy Głównym Instytucie Górnictwa w wystąpieniu p.t. „Zielone miasto – możliwości rewitalizacji przestrzeni miejskiej” przedstawił główne obszary badań realizowanych w CK. W tym:

  • systemy zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią
  • monitoring i modelowanie zmian w środowisku oraz adaptacja do zmian klimatu
  • inżynieria miejska (urban development)
  • badania interdyscyplinarne dla środowiska.

W GIG realizowanych jest wiele projektów mających na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej na trudnym terenie Śląska. Przykładowo, w ramach projektu REURIS (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych w latach 2009 – 2012) dokonano częściowej renaturyzacji małej rzeki w przestrzeni podmiejskiej (Dolina Ślepiotki w Katowicach), dzięki czemu wykorzystano porzucony teren nadrzeczny dla zwiększenia retencji oraz odtworzono lokalny korytarz ekologiczny.

Prace badawcze prowadzone w GIG dotyczą także m.in. ekologicznych metod rekultywacji zbiorników wodnych – opracowane w GIG urządzenie do biologicznej rekultywacji zbiorników wodnych objęte jest zgłoszeniem patentowym nr P.412598.

Ponadto trwają prace nad systemem zarządzania wodą deszczową w mieście oraz systemem miejskiego monitoringu powietrza. GIG prowadzi także działalność szkoleniową – corocznie organizowane są seminaria dla przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz  jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące m.in. dalszych wyzwań w zakresie wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (2015), adaptacji gospodarki wodno-ściekowej do zmian klimatu (2016), technologii środowiskowych dla inteligentnego rozwoju miast i regionu (2017).

Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z „Projektem Freengo PRT” autorstwa Piotra Winnickiego z firmy Solid Solutions Sp. z o.o. Projekt dotyczy ultranowoczesnego rozwiązania transportowego, które może być wykorzystane w przestrzeni miejskiej. Zakłada budowę autonomicznego pojazdu poruszającego się w – niezależnych od dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych – tunelach. Autor projektu poszukuje współpracowników – naukowców, w szczególności w dziedzinie budownictwa lądowego i drogowego, zainteresowanych udziałem w projekcie. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem IATI.

Dorota Taraszewska-Zalipska

 

pdf-icon Autostradą Technologii i Innowacji do Zielonego Miasta

pdf-icon Dolnośląski Festiwal Architektury

pdf-icon Zielone Miasto – możliwości rewitalizacji przestrzeni miejskiej

pdf-icon Czysta Energia w Zielonym Mieście

Partnerzy

Facebook