IATI

Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej Biotechnologie przemysłowe

Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii  i Innowacji IATI.  Działa przy Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskie im. Tadeusza Kościuszki.

 

Zainteresowania i projekty badawcze CK Biotechnologii Przemysłowej:

 • synteza nowych biokompatybilnych materiałów polimerowych, 
 • otrzymywanie i właściwości polimerów z surowców odnawialnych
 • bioremediacja toksycznych związków organicznych,
 • mutagenaza ukierunkowana mikroorganizmów pro- i eukariotycznych,
 • chemia białek i kwasów nukleinowych,
 • spektrofotometria rozdzielcza w czasie biopolimerów, proteomika i genomika
 • proekologiczne syntezy polimerowych nośników substancji aktywnej,
 • syntezy biopolimerów z zastosowaniem m. in. promieniowania mikrofalowego oraz promieniowania UV-Vis,
 • otrzymywanie polimerów naturalnych z odpadów zwierzęcych – np. Beetosan
 • wykorzystanie produktów naturalnych i apiproduktów w syntezie nowoczesnych materiałów
 • utylizacja odpadów (zwłaszcza termiczna),
 • metody ocen ekologicznych i ekonomicznych procesów wytwórczych (zwłaszcza LCA i BAT)
 • biotechnologiczne syntezy nanocząstek metalicznych
 • proekologiczne metody otrzymywania ceramiki biomedycznej
 • elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych – badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne
 • badania w zakresie oznaczania śladowej ilości szkodliwych, organicznych związków chemicznych w tym głównie: dioksyn, PCB, polibromowanych eterów difenylowych itd. modelowanie i analiza procesów i reaktorów chemicznych i biochemicznych różnych typów.
 • analityka związków naturalnych w próbkach pochodzenia roślinnego.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej posiada kluczowe kompetencje i doświadczenie w zakresie:

 • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
 • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów jak również w zakresie pracy w laboratoriach
 • ekspertyz, opinii naukowych.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki techniczne i nauki chemiczne. Centrum Biotechnologii Przemysłowej jest otwarte na współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych podobszarów badawczych.

Instytucja (lider)


Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej
prof. dr hab. Henryk Kołoczek koloczek@chemia.pk.edu.pl
dr inż. Bożena Tyliszczak btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Ul. Warszawska24
31-155 Kraków
Tylko dla zalogowanych

Centra Kompetencji z obszaru:

Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej

Partnerzy

Facebook