IATI

Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa w okresie blisko 90-letniej działalności osiągnął czołową pozycję w kraju i za granicą, kształtując postęp nauki w zakresie takich dyscyplin jak górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska, a także innych specjalności, związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami, w szczególności nowych kierunków pozyskania i wykorzystania paliwa węglowego.
Działalność Instytutu koncentruje się na rozwiązywaniu problematyki związanej z przemysłem wydobywczym surowców mineralnych, szczególnie z górnictwem podziemnym węgla i rud metali. Przemysł wydobywczy tych surowców stwarza bowiem szereg złożonych problemów w zakresie bezpieczeństwa pracy, stosowanych technologii, ochrony środowiska, a także w sferze społecznej. GIG w tych obszarach badawczych posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie, dysponuje unikalnymi bazami danych, poligonami badawczymi i specjalistycznymi laboratoriami wyposażonymi w sprzęt najnowszej generacji. Doświadczenia w tym zakresie Instytut wykorzystuje dla rozwijania nowych specjalności naukowych oraz dla podejmowania najważniejszych w skali światowej tematów badawczych, w zakresie: czystych technologii węglowych takich jak: podziemne zgazowanie węgla, składowanie i sekwestracja CO2, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, odnawialne źródła energii czy inżynieria materiałów niemetalowych.
Jednym z najważniejszych kierunków badań naukowych prowadzonych w ramach działalności Głównego Instytutu Górnictwa jest bezpieczeństwo pracy w górnictwie. W jego obrębie koncentruje się znaczący potencjał badawczy i intelektualny Instytutu. W pracach na rzecz przemysłu wydobywczego surowców mineralnych tradycyjnie koncentrowano się na badaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju tego przemysłu, a więc dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprawy efektywności produkcji oraz minimalizacji oddziaływań eksploatacji górniczej na środowisko naturalne. Produkcja surowców mineralnych powinna być nie tylko efektywna, ale musi także spełniać coraz wyższe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i być akceptowalna społecznie. W związku z tym, istnieje zapotrzebowanie na spójną, interdyscyplinarną tematykę badawczą związaną z nowoczesnym górnictwem, obejmującą geoinżynierię i inżynierię środowiska na terenach górniczych i pogórniczych, problematykę społeczną, jak również dotyczącą specyficznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego opartego na wykorzystaniu paliwa węglowego.

Strona www www.gig.eu
E-mail
Adres plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook