IATI

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac  rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowań w praktyce. Realizowane przez Instytut prace dotyczą relacji człowiek – maszyna – środowisko i zorientowane są na działalność naukową, badawczą i techniczną, której celem jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki. Prace obejmują systemy mechaniczne i mechatroniczne, maszyny i urządzenia dla podziemnej eksploatacji złóż oraz przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, systemy sterowania, diagnostyki i monitoringu. KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń oraz oferuje ekspertyzy w zakresie optymalizacji doboru maszyn i urządzeń dostosowanych do określonych warunków eksploatacyjnych. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań sekcji obudowy zmechanizowanej, hydraulicznych elementów wykonawczych, badań środowiskowych, miernictwa przemysłowego oraz prace badawcze z dziedziny inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska. Obszar prac Instytutu obejmuje także usługi w zakresie analiz, projektowania oraz specjalistycznych opracowań z dziedziny ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, transfer technologii, normalizację oraz ocenę i certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie czterech dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej, ATEX oraz zabawkowej. W strukturze ITG KOMAG działa Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca wyroby, notyfikowana w dyrektywach MD, ATEX, LVD i TOYS.

Dzięki posiadaniu nowoczesnej bazy badawczej możliwa jest realizacja interdyscyplinarnych badań naukowych. Akredytowane laboratoria prowadzą zarówno badania naukowe, jak i badania na rzecz partnerów przemysłowych. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie poprzez zwiększenie trwałości i niezawodności systemów mechanicznych i mechatronicznych. Działalność międzynarodowa Instytutu KOMAG jest zdominowana przez zagadnienia wynikające z ogólnej strategii jednostki, w myśl której jednym z priorytetów jest udział w programach badawczych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: ochrony zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów  i technologii oraz ekologii.

Wyznacznikiem znaczącej pozycji Instytutu KOMAG w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej jest współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i badawczymi.

 

Instytut KOMAG posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Strona www www.komag.eu
E-mail info@komag.eu
Adres ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
Telefon 32 2374 600
Fax 32 2310 843

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook