IATI

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest uczelnią wyższą założoną w Lublinie w 1944 roku. Jako największy uniwersytet w Polsce Wschodniej UMCS prowadzi badania i rozwój na 12 wydziałach i aktywnie uczestniczy w różnych programach międzynarodowych, takich jak  7. Program Ramowy, H2020, Program Uczenie się przez całe życie / Erasmus+, Programy Grantu Ambasady USA, Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, Polsko-Norweski Program badawczy, inicjatywa Eurostars i innych. Od 2004 r. w instytucji z powodzeniem wdrożono ponad 140 międzynarodowych projektów badawczych, z silnym dążeniem do wzmocnienia potencjału uniwersyteckiego w zakresie badań i rozwoju.

Uniwersytet stale poszerza swoją międzynarodową i krajową działalność badawczą, pozyskując fundusze unijne i ulepszając bazę infrastruktury, aby zapewnić pierwszorzędne udogodnienia i sprzęt badawczy dla badaczy UMCS. Blisko 36 milionów euro zostało pozyskanych w celu stworzenia innowacyjnego centrum analitycznego: ECOTECH COMPLEX, który konsoliduje potencjał badawczy i produkcyjny regionu w zakresie zarządzania środowiskiem, poprawy jakości życia i konkurencyjności sektora badań i rozwoju.  

Oprócz tego Uniwersytet angażuje się w wiele europejskich funduszy strukturalnych, tj. Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Innowacyjna Gospodarka.                                                                                                                     

UMCS otrzymał blisko 500 mln zł otrzymanych dotacji i grantów na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat. Uniwersytet posiada 84 patenty i zgłoszenia patentowe oraz jest liderem w ilości udzielonych patentów na wynalazki biotechnologiczne.

UMCS ma wyjątkowy potencjał badawczy swoich zespołów badawczych z licznymi osiągnięciami naukowymi, nominacjami, publikacjami i międzynarodowymi konferencjami oraz licznymi nagrodami na prestiżowych targach wynalazczości i kreatywności.

Uniwersytet jest ważną organizacją działającą w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego. Jego wiedza i wyposażenie są szeroko wykorzystywane w wielu lokalnych i ogólnopolskich projektach rozwojowych.

Jednostką dedykowaną otoczeniu społeczno-gospodarczemu w UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,  która prowadzi procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, patentów i praw autorskich. Centrum koordynuje również realizację badań zleconych, projektów badawczo – rozwojowych dla branży energetycznej, IT, medycznej, biotechnologicznej, spożywczej, budowlanej, paliwowej i innych.

Strona www www.umcs.pl
E-mail
Adres Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook