IATI

Centrum nanokompozytów włóknistych Nanoprocesy i nanoprodukty

Centrum nanokompozytów włóknistych (CNW) zostało powołane w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) z inicjatywy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjaliści wchodzący w skład Centrum posiadają szeroki zakres wiedzy m.in. z dziedziny fizyki oraz chemii polimerów. Zarówno Koordynator jak i wszyscy Partnerzy Centrum posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań morfologii, struktury wewnętrznej oraz właściwości fizykochemicznych polimerów naturalnych, a także syntetycznych. Mocną stroną Konsorcjum jest również doskonała znajomość metod przetwórstwa polimerów oraz umiejętność tworzenia nanokompozytów polimerowych o specjalnym przeznaczeniu. Bogate doświadczenie, a także unikatowe zaplecze aparaturowo-laboratoryjne umożliwiają współpracę z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i na świecie.

Obszarem zainteresowań badawczych Centrum nanokompozytów włóknistych jest możliwość zastosowania różnorodnych nanododatków do polimerów włóknotwórczych w celu poprawy właściwości fizykochemicznych i użytkowych wyrobów o strukturze włóknistej. Na szczególną uwagę zasługują modyfikacje zapewniające poprawę właściwości elektrycznych włókien poprzez dodatek różnych odmian alotropowych węgla (sadza, nanorurki, grafen), jak również poprzez dodatek polimerów przewodzących.

Kluczowe kompetencję pracowników Centrum nanokompozytów włóknistych obejmują następujące obszary:

  • w zakresie przetwórstwa polimerów:
  • Formowanie i modyfikacja polimerów włóknotwórczych
  • Zastosowanie polimerów biodegradowalnych w strukturach włóknistych
  • Otrzymywanie włókien o zdefiniowanej strukturze wewnętrznej
  • Formowanie włókien technicznych do specjalnych zastosowań.
  • w zakresie otrzymywania nanokompozytów polimerowych:
  • Otrzymywanie przewodzących nanokompozytów polimerowych z udziałem nanocząstek węglowych oraz polimerów przewodzących
  • Otrzymywanie kompozytów wzbogaconych nanocząstkami glinokrzemianów.
  • w zakresie modyfikacji materiałów polimerowych w celu nadania nowych właściwości (hydrofobowych/ hydrofilowych/ antyelektrostatycznych).
  • w zakresie prowadzenia badań strukturalnych materiałów polimerowych z wykorzystaniem m.in. metod rentgenowskich, termicznych, spektroskopowych oraz mikroskopowych.

Wśród Partnerów Centrum nanokompozytów włóknistych znajdują się:

– Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów,

– Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Inżynierii Materiałowej

– Torlen Spółka z o. o. (Grupa Kapitałowa Boryszew S.A.).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy w szerokim obszarze naukowo-badawczym Centrum nanokompozytów włóknistych.

Centrum nanokompozytów włóknistych (CNW)

Tel. +48 33 82 79 114

e-mail: jjanicki@ath.bielsko.pl, prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki

Bielsko-Biała, Polska
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook