IATI

Jubileuszowe posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI

W miniony czwartek, 12 grudnia 2019 r. w Politechnice Wrocławskiej odbyło się jubileuszowe posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Spotkanie było okazją do podsumowania pięcioletniej działalności konsorcjum oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Konsorcjum IATI zostało utworzone 15 lipca 2015 roku, a uroczyste podpisanie Umowy Konsorcjum przez 22 partnerów–założycieli miało miejsce w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Przez 5 lat działalności IATI liczba partnerów powiększyła się do 50, a dzięki pozytywnej opinii Rady na grudniowym spotkaniu do grona IATI dołączył kolejny uczestnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. 

Konsorcjum IATI ściśle współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, tj. klastry, stowarzyszenia, KIC RAWMaterials i KIC Climate. Dzięki temu oferta współpracy partnerów IATI dociera do szerokiego grona przedsiębiorstw. Bieżąca współpraca partnerów IATI odbywa się w tzw. centrach kompetencji, których jest ponad 70 w 13 Obszarach Tematycznych. Od 2015 roku partnerzy IATI wspólnie zrealizowali/realizują ponad 100 projektów krajowych i zagranicznych. Zestawienie wybranych projektów znajduje się na stronie IATI.pl w zakładce „Sukcesy”.

 

Partnerzy IATI wykazują dużą aktywność w pracach IATI, co przejawia się w m.in. wysokiej frekwencji w obradach Rady IATI. Oprócz liderów konsorcjum (AGH i PWr.) najwyższą, bo stuprocentową frekwencją szczycić się może ITG KOMAG. Do grona liderów w tym rankingu zaliczają się jeszcze Politechnika Krakowska i  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Gratulujemy!

Podsumowując pięciolecie działalności konsorcjum IATI prof. Joanna Kulczycka i dr Waldemar Grzebyk zwrócili uwagę m.in. na:

  • spotkania naukowców z przedsiębiorcami w ramach IATI Monday Business Meeting (zorganizowano blisko 30 takich spotkań), których celem jest poznanie potrzeb badawczych przedsiębiorców oraz promocja możliwości badawczych świata nauki skupionego w IATI;
  • działalność międzynarodową IATI – nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi, co jest niezwykle cenne przy aplikowaniu o środki UE (np. w programach Horyzont 2020);
  • promocję marki IATI na konferencjach, sympozjach, targach, poprzez newslettery, stronę iati.pl i wiele innych działań.

Liderzy Konsorcjum podziękowali wszystkim Partnerom Konsorcjum IATI za wkład i pracę na rzecz Konsorcjum, czego wyrazem było wręczenie okolicznościowych dyplomów. Szczególne wyrazy uznania Liderzy skierowali pod adresem Prof. Zbigniewa Śmieszka – wieloletniego Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych oraz prof. Jana Pilarczyka – równie zasłużonego byłego Dyrektora Instytutu Spawalnictwa, za ich wkład w prace konsorcjum oraz promowanie IATI na różnorodnych forach. Był także okolicznościowy tort, który – jak zaznaczył prof. Cezary Madryas – symbolizuje 50 instytucji współtworzących Konsorcjum IATI. 

W drugiej części spotkania prof. Bogdan Księżopolski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprezentował uczelnię oraz jej działalność i potencjał badawczy, w szczególności w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). Uczelnia zyskała pozytywną opinię Rady Naukowo-Przemysłowej, co otwiera jej drogę do członkostwa w IATI.

Strategię rozwoju IATI na najbliższe lata zaprezentował Dyrektor Biura IATI dr inż. Waldemar Grzebyk. Przedstawił działania, które IATI powinno podjąć, by sprostać nowym wyzwaniom (np. Horyzont Europa): wzmocnienie marki IATI poprzez skoordynowane działania promocyjne, realizowane przez Partnerów IATI oraz propozycję działania w nowej formule (prawnej). Sukces w pozyskiwaniu środków na innowacje zależy już nie tylko od współpracy partnerów w ramach IATI, ale także w coraz większym stopniu od prowadzenia formalnej działalności w skali międzynarodowej. Przedstawił koncepcję utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej IATI. Zalety takiego rozwiązania prawnego przedstawił Dyrektor EUWT NOVUM Sp. z o.o. pan Bartosz Bartniczak.

Po części oficjalnej zakończonej wspólnym zdjęciem i lunchem część uczestników Rady udała się do Hydropolis – Centrum wiedzy o wodzie, gdzie na zaproszenie pana Witolda Ziomka, Prezesa MPWiK we Wrocławiu, zwiedziła najciekawsze atrakcje tego miejsca. Za gościnę w Hydropolis serdecznie dziękujemy!

Partnerzy

Facebook