IATI

Nabór wniosków do Konkursu NCBiR nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Konkursu nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR. Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia badawcze:

  1. Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych
  2. Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych
  3. Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej
  4. Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M
  5. Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

Szczegółowa lista zadań badawczych w ramach tego konkursu znajduje się na końcu niniejszego maila.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu IUSER to 125 mln PLN. 

Uruchomiona strona internetowa konkursu http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/ na której znajda Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Partnerów zainteresowanych współpracą z innymi konsorcjantami, w tym z CK Smart Power Grids przy opracowaniu oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt z Biurem IATI lub bezpośrednio z CK: Marek Wąsowski, tel. kom. +48 603 805 835

 

Poniżej podajemy szczegóły dotyczące zakresu tematycznego:

  1. Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych

A.1 Technologie sterowania stacjonarnymi magazynami energii elektrycznej (chemicznymi, bateryjnymi, przepływowymi i innymi) optymalizującymi gospodarkę energetyczną

A.1.1 Elektroniczne urządzenia i systemy zarządzania procesem stacjonarnego magazynowania energii

A.1.2 Oprogramowanie do urządzeń i systemów zarządzania stacjonarnego magazynem energii

A.2 Technologie sterowania mobilnymi magazynami energii elektrycznej (chemicznymi, bateryjnymi, przepływowymi i innych) optymalizującymi gospodarkę energetyczną

A.2.1 Elektroniczne urządzenia i systemy zarządzania procesem mobilnego magazynowania energii

A.2.2 Oprogramowanie do urządzeń i systemów zarządzania mobilnym magazynem energii

A.2.3 Oprogramowanie do urządzeń i systemów magazynowania energii wykorzystujących pojazdy elektryczne

A.2.4 Urządzenia i systemy do komunikacji z mobilnymi magazynami energii

A.3 Technologie magazynów energii cieplnej podnoszące efektywność jej wykorzystania

A.3.1 Inteligentne systemy integracji i monitorowania energetyki cieplnej w budynkach

A.3.2 Urządzenia i systemy przetwarzania: energia elektryczna – energia cieplna – energia elektryczna

A.4 Technologie sterowania magazynowaniem energii chemicznej

A.4.1 Elektroniczne urządzenia i systemy zarządzania procesem magazynowania energii chemicznej

A.4.2 Oprogramowanie do urządzeń i systemów zarządzania magazynem energii chemicznej

  1. Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych

B.1 Rozwój systemów przetwarzania energii elektrycznej zwiększających rolę instalacji prosumenckich

B.1.1 Innowacyjne urządzenia i systemy automatyki do bilansowania i pomiaru energii na poziomie odbiorcy końcowego

B.1.2 Urządzenia elektroniki energetycznej i oprogramowania do instalacji sieci inteligentnych (microgrid)

B.1.3 Urządzenia i systemy do zarządzania energią w instalacjach prosumenckich w układach wielu źródeł (mikroturbiny, panele PV, silnik Stirlinga i inne) i instalacjach stało- i zmiennoprądowych.

B.2 Rozwój systemów przetwarzania energii cieplnej (w tym chłodu)

B.2.1 Urządzenia i systemy sterowania przetwarzaniem energii cieplnej źródła, w tym w układach wielu źródeł (mikroturbiny, panele PV-T, silniki Stirlinga i inne)

B.2.2 Oprogramowanie lub zintegrowane z nim układy elektroniczne, monitorujące i sterujące energią cieplną (w tym magazynowaniem w elementach konstrukcyjnych) i systemami przekazywania energii cieplnej (w tym HAVC)

B.3 Technologie układów kogeneracyjnych i hybrydowych

B.3.1 Urządzenia i systemy integrujące pracę instalacji elektrycznej i cieplnej

B.3.2 Oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i sterowania układami źródeł i magazynów energii elektrycznej i cieplnej

  1. Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej

C.1 Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej

C.1.1 Układy elektroniczne wraz z oprogramowaniem zwiększające efektywność urządzeń powszechnego użytku

C.1.2 Systemy oraz układy sterowania urządzeniami odbiorczymi, w tym zdolne do współpracy z systemami zarządzania popytem (DSR)

C.1.3 Układy prognozowania i redukcji kosztów energii w systemach wielotaryfowych wykorzystujące inteligentne urządzenia abonenckie i komunikację z inteligentnymi licznikami energii (w tym klasy AMI)

C.1.4 Urządzenia i systemy przewodowe i bezprzewodowe w zakresie adaptacyjnych układów modelowania energetycznego budynków

C.1.5 Systemy generacji i zarządzania energią dla budynków energooszczędnych i pasywnych

  1. Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M

D.1 Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M

D.1.1 Urządzenia i systemy oraz oprogramowanie dla sieci realizujących usługi M2M przy wykorzystaniu usług, technologii i narzędzi sieci klasy Smart Grids

D.1.2 Urządzenia i systemy oraz oprogramowanie do zarządzania ruchem pojazdów z wykorzystaniem IoT, w tym pojazdów autonomicznych w systemach SmartCity

D.1.3 Urządzenia i systemy oraz oprogramowanie zapewniające interoperacyjność systemów SmartCity i Smart Grids

  1. Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

E.1 Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

E.1.1 Urządzenia i systemy do diagnostyki oraz monitorowania stanu technicznego i parametrów pracy infrastruktury krytycznej

E.1.2 Urządzenia i systemy do monitorowania infrastruktury krytycznej i zapewnienia cyberbezpieczeństwa

E.1.3 Urządzenia i systemy bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych w sieciach i urządzeniach SmartGrid i SmartCity

Partnerzy

Facebook