IATI

Podsumowanie spotkania członków Komitetu Koordynującego – 16.11.2020 r.

W miniony poniedziałek, 16 listopada 2020 r., odbyło się spotkanie członków Komitetu Koordynującego Konsorcjum IATI. Ze względu na ograniczenia kontaktów osobistych, zarówno to spotkanie, jak i poprzednie, odbyło się w formule on-line. Tematem spotkania było omówienie Strategicznej Agendy Badawczej TAURON Polska Energia S.A. – spółki dominującej w Grupie TAURON. Założenia programowe przedstawił pan Bogdan Tkocz, specjalista ds. projektów, członek Rady Społecznej Grupy TAURON.
Pan Bogdan Tkocz omówił Strategiczną Agendę Badawczą Koncernu (przyjętą decyzją Zarządu w 2018 r.) oraz przedstawił efekty poprzednich działań badawczo-rozwojowych. Jak wynika z dotychczasowej działalności B+R, nowe wdrożenia, przeprowadzone prace modernizacyjne w sektorze wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży i inne działania, dają przede wszystkim ogromne oszczędności na kosztach operacyjnych. Co niezwykle istotne, Grupa TAURON stawia na rozwój i innowacje poprzez wsparcie systemu startupów.
Strategiczna Agenda Badawcza obejmuje cztery „portfele” projektów. Są to:
1. Klient i jego potrzeby – są to przede wszystkim innowacje marketingowe, nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta, rozwiązania z zakresu smart home i rozwój modelu sharing economy. To również zadania z zakresu poszerzenia wiedzy o Kliencie;
2. Inteligentne usługi sieciowe – są to rozwój cyfryzacji i automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, magazynowanie energii, innowacyjne rozwiązania wpływające na poprawę wskaźników SAIDI/SAIFI oraz rozwój nowych biznesów na bazie inteligentnego opomiarowania oraz Internetu rzeczy (IoT);
3. Energetyka rozproszona – obejmuje wzrost efektywności produkcji energii z OZE oraz rozwój systemów energetyki przyszłości poprzez mikrosieci, klastry energetyczne, aktywne sieci ciepłownicze i zaawansowane systemy zarządzania energetyką rozproszoną i odnawialnymi źródłami energii (w tym stworzenie modelu „wirtualnej elektrowni”);
4. Niskoemisyjne technologie wytwarzania jako jeden z głównych priorytetów procesu transformacji energetyki wielkoskalowej, opartej na węglu. Ten portfel obejmuje nisko- i bezemisyjne wytwarzanie energii oraz wydobycie surowców, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), wyznaczanie nowych standardów bezpieczeństwa oraz nowe przychody na bazie posiadanych w Grupie TAURON kompetencji i infrastruktury.
Portfel B+R w roku 2019 obejmował 57 projektów, o łącznej wartości około 63 mln zł, natomiast wartość wszystkich realizowanych projektów to 142 mln zł.
Rozwój nowoczesnych technologii, transformacja polityki energetycznej, osiąganie korzyści skali, poprawa jakości obsługi klientów – wszystkie te działania, jak i wiele innych, równie ważnych, wymagają ścisłej współpracy menadżerów i specjalistów zatrudnionych w Grupie TAURON ze środowiskiem naukowym. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa i inne ośrodki naukowo-badawcze od wielu lat wspierają TAURON w procesach wytwarzania, magazynowania, przesyłu energii, a także transformacji systemowej. Każdy pomysł na biznes, udoskonalenie czy innowacja procesowa, marketingowa itp. mają szansę być wdrożone, o ile zgodne są z celami strategicznymi Koncernu, mają potencjał biznesowy i zostaną właściwie rozwinięte i skomercjalizowane. Należy przy tym mieć na uwadze kapitał społeczny
Grupy, który wraz z nieuchronnymi zmianami wynikającymi z globalnych trendów, będzie ewoluował i wymagał szczególnej uwagi. Szersza współpraca ze środowiskiem naukowym skupionym w IATI może stanowić krok w kierunku utworzenia swoistego think-tanku działającego dla potrzeb sektora energetycznego, a szczególnie dla spółek Grupy TAURON we wszystkich dziedzinach.
Poniedziałkowe spotkanie było kolejnym krokiem w kierunku zawiązania ścisłych relacji partnerskich przez organizacje współtworzące IATI, tym razem ukierunkowanych na potrzeby Grupy TAURON.
Opracowanie:
Dorota Taraszewska-Zalipska
Biuro Konsorcjum IATI, Politechnika Wrocławska

Partnerzy

Facebook