IATI

Ruszyła IATI Cybersecurity Academy

W czwartek 28 stycznia 2016 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej zainaugurowaliśmy cykl spotkań w ramach IATI Cybersecurity Academy. Pierwsze spotkanie poświęcone było problematyce tzw. Rozporządzenia eIDAS. Prelegent, prof. Mirosław Kutyłowski z Politechniki Wrocławskiej, zwrócił uwagę zebranych na kluczowe kwestie wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Nie dla wszystkich jest oczywiste, że Rozporządzenie to w części już obowiązuje w całej Unii Europejskiej, a w niemal pełnym zakresie wejdzie w życie od 1 lipca br. Trzeba tu wspomnieć, że w odróżnieniu od uchylanej dyrektywy o podpisie elektronicznym, Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio (bez potrzeby implementowania) w systemach prawnych państw członkowskich.  W polskich realiach może mieć to kolosalne znaczenie dla zastosowań dokumentu elektronicznego w obrocie prawnym. Zmarginalizowany aktualnie, tzw. „kwalifikowany podpis elektroniczny” i inne „usługi zaufania” staną niebawem wobec nowych możliwości. Całą sferę obrotu gospodarczego i kontaktów podmiotów prywatnych z podmiotami publicznymi czeka wiele wyzwań. Otwiera się pole do działań specjalistów z zakresu Cybersecurity tworzących innowacyjne rozwiązania, które mogą przyczynić się do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami e-rynku, m.in. w sektorze e-commerce, e-banking, e-goverment, e-learning, itd. 

Po wykładzie uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami dotyczącymi uwarunkowań tworzonych przez Rozporządzenie eIDAS w nieformalnych rozmowach przy kawie. 

Kolejny wykład w ramach IATI Cybersecurity Academy zaplanowany jest na ostatni czwartek lutego, tj. 25 lutego 2016 r. Rejestracja na spotkanie będzie możliwa od 15 lutego. Już teraz warto zapisać tę datę w swoim e-kalendarzu.

Partnerzy

Facebook