IATI

Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych – Projekt Centrum Modelowania Cyklu Życia PCz

Szanowni Państwo, informujemy o Projekcie realizowanym przez Centrum Modelowania Cyklu Życia.

Podstawowe informacje o projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/02071 pt.: „Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych” 

Kierownikiem projektu jest dr Marta Starostka-Patyk a jednym z wykonawców jest dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz – pracownicy Centrum Modelowania Cyklu Życia Politechniki Częstochowskiej. Sam projekt dotyczy kluczowego narzędzia w warsztacie naukowym Centrum, tj. środowiskowej oceny cyklu życia, i jej zastosowania w kontekście procesów logistyki zwrotnej.

T. Nitkiewicz zdj. 3

Celami naukowymi projektu są:

(1) ocena skali funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych przy uwzględnieniu aspektów uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych;

(2) stworzenie odpowiedniego warsztatu naukowego do kompleksowej analizy procesów i przepływów w zarządzaniu logistycznym produktów niepełnowartościowych;

(3) określenie determinantów, rozpoznanie potrzeb i potencjalnych możliwości uruchomienia centrów logistycznych wspomagających zarządzanie produktami niepełnowartościowymi poprzez optymalizację procesów i przepływów logistycznych.

Przyjęte hipotezy badawcze obejmują założenia:

(1) przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania logistycznego nie uwzględniają możliwości zagospodarowania produktów niepełnowartościowych;

(2) wdrożenie procesów zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi przyczyni się do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych i ekologicznych zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak gospodarki kraju;

(3) przeprowadzenie symulacji funkcjonowania centrów logistycznych specjalizujących się w zarządzaniu produktami niepełnowartościowymi umożliwi kwantyfikację potencjalnych efektów ekonomicznych i ekologicznych oraz optymalizację parametrów procesów i przepływów logistycznych.

Dla oceny funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwa zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady pogłębione. Wyniki badań ankietowych zostaną uzupełnione o wywiady pogłębione, z przedstawicielami przedsiębiorstw już zaangażowanych we wdrażanie zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi. Dane pierwotne wraz z danymi wtórnymi zostaną wykorzystane do oceny funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w Polsce. Analiza funkcjonowania sektora

będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia analiz wielokryterialnych dla skonstruowania instrumentarium oceny procesów i przepływów w zarządzaniu logistycznym produktami niepełnowartościowymi. Narzędzia, które zostaną wykorzystane w tym zakresie to: metody oparte na analiza cyklu życia (LCA i LCC), analiza kosztów/korzyści, analizy ekonomiczne i inwestycyjne oraz analizy strategiczne, algorytmy i drzewa decyzyjne. W ramach projektu planuje się stworzenie bazy danych dla oceny kosztów zagospodarowania produktów niepełnowartościowych i skorelowanie ich z istniejącymi bazami oddziaływań środowiskowych. W toku rozwijania warsztatu naukowego zostaną przetestowane różne metody oceny oddziaływania w cyklu życia oraz sprawdzona zostanie przydatność wymienionych narzędzi do oceny gospodarki produktami niepełnowartościowymi. Przewiduje się zastosowanie podejścia integrującego przy interpretacji wyników oceny z różnych metod. Stosowalność poszczególnych narzędzi oraz przesłanki decyzyjne wykorzystywane w procesie wdrażania zarządzania logistycznego i tworzenia wyspecjalizowanych centrów logistycznych będzie zdefiniowana przy pomocy algorytmów i drzew decyzyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do:

(1) oceny konsekwencji wdrażania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w przedsiębiorstwach;

(2) oceny ekonomicznego i ekologicznego oddziaływania zarządzania produktami niepełnowartościowymi;

(3) stworzenia bazy danych LCC i jej zintegrowania z bazami istniejącymi bazami LCA dla oceny produktów niepełnowartościowych;

(4) stworzenia instrumentarium badawczego dla oceny perspektyw tworzenia centrów logistycznych wyspecjalizowanych w zarządzaniu produktami niepełnowartościowymi oraz stworzenia nowego obszaru badawczego w tym zakresie.

Partnerzy

Facebook