IATI

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska Zielonagospodarka

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska jest jednym z dwóch Centrów działających w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) powołanych przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Kompetencjami obejmuje obszary tematyczne: „Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią”, „Zielona gospodarka” i „Środowisko”. W działalność Centrum zaangażowany jest głównie Instytut Inżynierii Środowiska UZ oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., jednak współpraca przy realizacji projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych podejmowana jest również z innymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami o różnej wielkości i profilu działalności. Najważniejsi z partnerów to m.in. EDF Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, DATERM Sp. z o.o., Kronopol S.A. czy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Potencjał naukowo-badawczy Centrum oraz doświadczenie, w tym również praktyczne wynikające z wcześniej zrealizowanych prac w przemyśle, pozwala na kompleksową realizację projektów badawczych oraz badawczo-wdrożeniowych we wskazanych obszarach tematycznych zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi.

Kluczowe kompetencje Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska to m.in.:

 • projektowanie i wielokryterialna optymalizacja sieci i instalacji sanitarnych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, a także instalacji wewnętrznych (sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • komputerowe modelowanie i symulacja technologii, systemów i procesów w inżynierii środowiska, m.in. związanych z optymalizacją zużycia zasobów, w tym energii,
 • zastosowanie racjonalnych metod zmniejszania zużycia energii w budownictwie
  ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i kogeneracji,
 • projektowanie optymalnych rozwiązań źródeł energii (scentralizowanych i rozproszonych) oraz systemów jej dystrybucji,
 • wykorzystanie sorpcyjnych systemów energetycznych w celu podniesienia efektywności energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej systemów ciepłowniczych oraz źródeł energii,
 • zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
  z uwzględnieniem odzysku materiałów,
 • biologiczne metody przetwarzania odpadów: kompostowanie i fermentacja,
 • diagnozowanie stanu środowiska (monitoringu środowiska) – czynników, rodzajów i skutków degradacji poszczególnych elementów środowiska.

Proponowane obszary i projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe:

 • optymalizacja rozwiązań sieci i instalacji sanitarnych oraz źródeł energii, tak by spełniały wymogi środowiskowe, nie pogarszając komfortu życia i jakości powietrza atmosferycznego,
 • projekty badawcze z zakresu efektywnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii,
 • badania możliwości pozyskiwania, oddawania i równoważenia bilansu energii cieplnej
  przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej,
 • projekty badawcze wykorzystujące komputerowe oprogramowanie symulacyjne
  do rozwiązywania zagadnień optymalizacji wielokryterialnej technologii, systemów
  i procesów w inżynierii środowiska,
 • kompleksowa optymalizacja odprowadzenia ścieków deszczowych i sanitarnych
  z określonego terenu,
 • planowanie i projektowanie systemów gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym (gwarantujących minimalizację ilości odpadów i osadów ściekowych składowanych
  na składowiskach),
 • badania w zakresie recyklingu materiałowego i organicznego odpadów komunalnych
  i przemysłowych,
 • diagnozowania skutków działania czynników degradacyjnych na terenach o różnej funkcjonalności.

czgis-iati.e-science.pl

Instytucja (lider)


Koordynator Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska
dr inż. Piotr Ziembicki
tel.: +48 68 328 25 70
e-mail: p.ziembicki@iis.uz.zgora.pl

Adres korespondencyjny:
Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. prof. Z. Szafrana 15
65-516 Zielona Góra
tel: +48 68 328 26 37
faks: +48 68 324 72 90

czgis-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook