IATI

Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki Zielonagospodarka

Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”, działające w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), zrzesza specjalistów z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych. Centrum realizuje w sposób kompleksowy prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska i tzw. zielonej gospodarki. Partnerami Centrum Kompetencji są: uniwersytety i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, górniczego, przetwórstwa metali, komunalnego i IT. Partnerzy Centrum są zarówno dostawcami innowacyjnych technologii i rozwiązań, jak i stanowią poligon aplikacyjny dla ich wdrażania, testowania i optymalizacji.

Działania multidyscyplinarnego Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” obejmują prace badawcze, demonstracyjne i wdrożeniowe dotyczące między innymi:
• monitoringu i modelowania zmian w środowisku,
• remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych,
• rewitalizacji ekosystemów glebowo-roślinnych na terenach zdegradowanych,
• selekcji i przetwarzania zasobów danych przestrzennych w celu identyfikacji potencjalnych konfliktów środowiskowych będących skutkiem antropopresji,
• technologii oczyszczania ścieków i gospodarowania zasobami wodnymi,
• technologii usuwania metali ciężkich oraz WWA metodami biologicznymi,
• gospodarki odpadowej i technologii zagospodarowania odpadów,
• technologii odzysku energii z wód i ścieków, biomasy oraz technik odzysku ciepła,
• technologii zaawansowanych materiałów przyjaznych dla środowiska,
• technologii recyklingu materiałów,
• optymalizacji układów technologicznych w kierunku ograniczania ich energo- i zasobochłonności,
• wdrażania ekoefektywnych technologii w przemyśle i sektorze komunalnym,
• systemów zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią,
• systemów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem i zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego,
• technologie przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych,
• wyceny ekonomiczne różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych,
• metod angażowania interesariuszy oraz partycypacji społecznej w procesach podejmowania decyzji dotyczących środowiska.

Najważniejsze kierunki działań Centrum wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony zasobów środowiska, ograniczania presji przemysłowej i rozwoju gospodarczego, w tym urbanizacji. Proponowane rozwiązania, metody i technologie uwzględniają kryteria środowiskowe dotyczące racjonalizacji zużycia zasobów (w tym nieodnawialnych), ochrony bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo, klimatu oraz opłacalności ekonomicznej w odniesieniu do ich cyklu życia.
Centrum jest otwarte na sieciową współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych obszarów badawczych.
Centrum skupiające interdyscyplinarne zespoły ekspertów z różnych dziedzin, oferuje również studia i analizy strategiczne, w tym badania społeczne i gospodarcze oraz analizy ekonomiczne opłacalności i wykonalności przedsięwzięć.

Więcej: greenering-iati.e-science.pl

Koordynator Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”

dr inż. Paweł Zawartka
tel: +48 32 259 27 02
e-mail: pzawartka@gig.eu

Osoby do kontaktu:
mgr Małgorzata Markowska
tel: +48 32 259 22 07

e-mail: mmarkowska@gig.eu

Link do strony CK Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki:
greenering-iati.e-science.pl

Adres korespondencyjny:
Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40 – 166 Katowice

 1. Projekty realizowane w 2017 r. przez Centrum Kompetencji
 • LoCAL: Low-Carbon After Life (polski tytuł: Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej)

Termin realizacji: 01.07.2014 r. – 30.06.2017 r.

Finansowanie: Funduszu Badawczy Węgla i Stali (RFCS)

Kierownik projektu w GIG: dr inż. Grzegorz Gzyl, Zakład Ochrony Wód

strona projektu: http://www.local.gig.eu

 

 • AMIIGA: Integrated Approach to the Management of Groundwater Quality in Functional Urban Areas (polski tytuł: Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych Central Europe)

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Finansowanie: Interreg Central Europe

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Gzyl, Zakład Ochrony Wód

strona projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMIIGA.html

 

 1. Projekty złożone w 2017 r. przez Centrum Kompetencji
 • CREW: Circular Economy in Water Systems – Interplay of economic, institutional and technological innovation in the water sector (projekt złożony do konkursu H2020: Call: H2020-IND-CE-2016-17 (Industry 2020 in the Circular Economy), Topic: CIRC-02-2016-2017).

 

 1. Publikacje związane tematycznie (2016 r. i 2017 r.)
 • Burchart-Korol D., Czaplicka-Kolarz K., Kruczek M.: The Benefits of Integration of Circular Economy in Supply Chain Management, Carpathian Logistics Congress – Thompson Reuters Conference Proceedings, 2016

http://clc2015.tanger.cz/files/uploads/05/CLC%202015%20Coference%20Proceedings_content.pdf

 • Cichy L., Głodniok M., Analiza ryzyka na etapie planowania inwestycji związanej z wykorzystaniem wód pochodzących z odwadniania wybranego zakładu górniczego w celu ogrzewania domów jednorodzinnych (Risk analysis in the investment planning phase, concerning use of mine water for heating family houses), Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2016, Tom 19, Zeszyt 1, str. 117–136, ISSN 1429-6675: https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/czasopisma/polityka%20energetyczna/PE2016/08-10-cichy-glodniak.pdf
 • Głodniok, M. Zdebik, D. Thomas, M. Zawartka, P., Analiza toksycznego wpływu ścieków pochodzących z produkcji obwodów drukowanych na osad czynny z komunalnej oczyszczalni ścieków, Przemysł Chemiczny, 2016, T. 95, nr 7, str. 1304—1309,

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ff5f34f-bb99-4eef-ba90-26ce943ce69f

 • Głodniok M., Analiza obecności ibuprofenu w oczyszczalni ścieków aglomeracji Katowice, Przemysł Chemiczny, 2016, T. 95, nr 2, 274—277,

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e033fcb-4b41-4ca6-825f-121d012fd816

 • Kruczek M.: „Domykanie pętli łańcucha zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako realizacja paradygmatu gospodarki cyrkularnej”, Logistyka Odzysku 1/2017, http://logistyka-odzysku.pl/tag/zsee
 • Kruczek M., Bauman-Kaszubska H., Ciosmak M.: Logistyka gospodarki odpadami. Ekologistyka, odpady komunalne i medyczne, Texter, Warszawa, 2017

https://www.texterbooks.com/pl/p/Logistyka-gospodarki-odpadami.-Ekologistyka,-odpady-komunalne-i-medyczne./184

http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-f5a5f631-6ed1-4eec-8cbd-ce1b057a1e1e

 • Pilarek M., Kończak B. (2016), Innowacyjny system renowacji obiektów wodno-kanalizacyjnych, Inżyniera Bezwykopowa 3, str. 56-58,

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-501f9801-794c-4d70-9d0d-0f33e9109a33

 • Żogała A., Darul H., Głodniok M., Zawartka P., Ścieki jako źródło ciepła odpadowego – studium przypadku, Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering, vol. 49, Sept. 2016, p. 208–212, DOI: 12912/23920629/64525, www.ineko.net.pl/pdf-64525-5090?filename=ŚCIEKI JAKO ŹRÓDŁO.pdf

 

+ planowane publikacje na 2017 r.:

 • Kończak B., Optymalizacja procesu kapsułkowania osadów ściekowych, Inżynieria Ekologiczna. (w druku, planowany druk 06.2017),
 • Kończak B., Rozwój technologii tlenowego granulowanego osadu, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, (w druku, planowany druk 06.2017),
 • Zgórska A., Bondaruk J., Hamerla A., Dudziak M., Impact of industrial discharges on aquatic ecosystems of Kłodnica river with reference to Water Framework Directive objectives, Polish Journal of Environmental Studies (artykuł złożony)

 

 

CENTRUM KOMPETENCJI „Centrum Czystych Technologii Węglowych”
w Obszarze Tematycznym nr 8 „Surowce”, kierownik prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Projekty realizowane w 2017 r. przez Centrum Kompetencji

 • TOPS: Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage (polski tytuł: Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2)

Termin realizacji: 01.11.2013 r. – 30.04.2017 r.

Finansowanie: 7 Programu Ramowego UE (7PR.UE)

Kierownik projektu w GIG: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

strona projektu: http://cctw.gig.eu/pl/projekty-i-inicjatywy-badawcze/tops.html

 

 • COAL2GAS: Enhanced coal exploitation through UCG implementation in European lignite mines (polski tytuł: Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu)

Okres realizacji: 01.07.2014 r. – 30.06.2017 r.

Finansowanie: Funduszu Badawczy Węgla i Stali (RFCS)

Kierownik projektu w GIG: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

strona projektu: http://coal2gas.eu/

 

 • ECCSEL – European carbon dioxide capture and storage laboratory infrastructure (polski tytuł: Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS)

Okres realizacji:.01.09.2015 r. – 31.08 2017 r.

Finansowanie: HORYZONT 2020

Kierownik projektu w GIG: prof. dr hab. Adam Smoliński, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

strona projektu: http://www.eccsel.org/Sections.aspx?section=493

 

 

 1. Publikacje związane tematycznie

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216307046

 

 • Wiatowski, Kapusta K., Stańczyk K., An experimental ex-situ study of the suitability of a high moisture ortho-lignite for underground coal gasification (UCG) proces, Fuel. Volume 179, 1 September 2016, Pages 150–155

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236116301351

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950423016301413

 

 • Howaniec N., Krawczyk P., Smoliński A., Economic efficiency analysis of substitute natural gas (SNG) production in steam gasification of coal with the utilization of HTR excess heat Energy 2016 Economic efficiency analysis of substitute natural gas (SNG) production in steam gasification of coal with the utilization of HTR excess heat

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216312014

 

 • Affiliation Department of Energy Saving and Air Protection, Central Mining Institute, Katowice, Poland ⨯ Wodołażski, Modelowanie i sterowanie reaktora zbiornikowego przepływowego z użyciem regulatora PID. Inżynieria Ekologhiczna, Zeszyt 49, 201649:195–201

http://www.ineko.net.pl/MODELOWANIE-I-STEROWANIE-REAKTORA-ZBIORNIKOWEGO-PRZEPLYWOWEGO-Z-UZYCIEM-REGULATORA-PID,64528,0,1.html

 

 

 

 • Tokarz A., Grabowski J., Nowak D., Expectations and risks to the method of obtaining fuels based on Underground Coal Gasification, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM Vienna GREEN Extended Scientific Sessions http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8750

 

 

+ planowane publikacje na 2017 r.:

 • Fugiel A., Burchart-Korol D., Czaplicka-Kolarz K., Smoliński A., Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from mining and quarrying sectors of European countries. Journal of Cleaner Production, 2017

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616322004

 

 • Howaniec N., Smoliński A., Biowaste utilization in the process of co-gasification with bituminous coal and lignite, Energy 2017, 118/1, 18-23

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216318266

 

 • Więckol-Ryk A., Krzemień A., Smoliński A., Lasheras F.S., Influence of flue gas composition on oxidative degradation of MEA in the CO2 capture proces. International Journal of Energy Research 2017
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook