IATI

Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki Zielonagospodarka

Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”, działające w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), zrzesza specjalistów z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych. Centrum realizuje w sposób kompleksowy prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska i tzw. zielonej gospodarki. Partnerami Centrum Kompetencji są: uniwersytety i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, górniczego, przetwórstwa metali, komunalnego i IT. Partnerzy Centrum są zarówno dostawcami innowacyjnych technologii i rozwiązań, jak i stanowią poligon aplikacyjny dla ich wdrażania, testowania i optymalizacji.

Działania multidyscyplinarnego Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” obejmują prace badawcze, demonstracyjne i wdrożeniowe dotyczące między innymi:
• monitoringu i modelowania zmian w środowisku,
• remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych,
• rewitalizacji ekosystemów glebowo-roślinnych na terenach zdegradowanych,
• selekcji i przetwarzania zasobów danych przestrzennych w celu identyfikacji potencjalnych konfliktów środowiskowych będących skutkiem antropopresji,
• technologii oczyszczania ścieków i gospodarowania zasobami wodnymi,
• technologii usuwania metali ciężkich oraz WWA metodami biologicznymi,
• gospodarki odpadowej i technologii zagospodarowania odpadów,
• technologii odzysku energii z wód i ścieków, biomasy oraz technik odzysku ciepła,
• technologii zaawansowanych materiałów przyjaznych dla środowiska,
• technologii recyklingu materiałów,
• optymalizacji układów technologicznych w kierunku ograniczania ich energo- i zasobochłonności,
• wdrażania ekoefektywnych technologii w przemyśle i sektorze komunalnym,
• systemów zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią,
• systemów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem i zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego,
• technologie przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych,
• wyceny ekonomiczne różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych,
• metod angażowania interesariuszy oraz partycypacji społecznej w procesach podejmowania decyzji dotyczących środowiska.

Najważniejsze kierunki działań Centrum wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony zasobów środowiska, ograniczania presji przemysłowej i rozwoju gospodarczego, w tym urbanizacji. Proponowane rozwiązania, metody i technologie uwzględniają kryteria środowiskowe dotyczące racjonalizacji zużycia zasobów (w tym nieodnawialnych), ochrony bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo, klimatu oraz opłacalności ekonomicznej w odniesieniu do ich cyklu życia.
Centrum jest otwarte na sieciową współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych obszarów badawczych.
Centrum skupiające interdyscyplinarne zespoły ekspertów z różnych dziedzin, oferuje również studia i analizy strategiczne, w tym badania społeczne i gospodarcze oraz analizy ekonomiczne opłacalności i wykonalności przedsięwzięć.

Więcej: greenering-iati.e-science.pl

Koordynator Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”

dr inż. Paweł Zawartka
tel: +48 32 259 27 02
e-mail: pzawartka@gig.eu

Osoby do kontaktu:
mgr Małgorzata Markowska
tel: +48 32 259 22 07

e-mail: mmarkowska@gig.eu

Link do strony CK Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki:
greenering-iati.e-science.pl

Adres korespondencyjny:
Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40 – 166 Katowice

1. Konferencje

Temat: Seminarium na temat wykorzystania technologii środowiskowych dla inteligentnego rozwoju miast i regionu;

Data: 06.04.2017,

Organizator: Główny Instytut Górnictwa (konkretnie: Zakład Ochrony Wód)

Miejsce: siedziba GIG, Katowice, Plac Gwarków 1

Opis:  Seminarium zorganizowane w GIG pod patronatem IATI poświęcone było prezentacji autorskich rozwiązań w zakresie technologii dla zagospodarowania osadów ściekowych ukierunkowanych na produkcję nawozów (kapsulacji i granulacji osadów ściekowych), rekultywacji zbiorników wodnych, oczyszczania wód i zastosowania mobilnych i stacjonarnych platform w monitoringu środowiska. Zaprezentowano prototypy urządzeń do transportu próbek środowiskowych oraz oceny bezpieczeństwa oświetlenia miejskiego, a także rozwiązania dla oczyszczalni ścieków do pilotażowego testowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz samorządów terytorialnych.

informacje były dostępne:

 

Temat: VI IATI Monday Business Meeting pn. FROM WASTE TO PRODUCT – IATI WSPÓLNIE DLA ODPADÓW,

data: 15 maja 2017 r.

organizator IATI + Główny Instytut Górnictwa,

miejsce: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1

opis: Celem spotkania było przedstawienie prac i działań CK oraz zdiagnozowanie wspólnych obszarów współpracy na styku biznes-nauka w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej; nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz uruchomienia nowych inicjatyw projektowych wraz ze wskazaniem optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

informacje były dostępne:

 

prezentacja Centrum Kompetencji podczas „VIII IATI Monday Business Meeting „Zielone Miasto

data: 16 października 2017 r.

organizator: IATI + Politechnika Wrocławska

miejsce: siedziba Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,

opis: dr inż. Mariusz Kruczek reprezentujący Centrum Kompetencji „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” działające przy Głównym Instytucie Górnictwa w wystąpieniu p.t. „Zielone miasto – możliwości rewitalizacji przestrzeni miejskiej” przedstawił główne obszary badań realizowanych w CK, w tym m.in. systemy zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią, monitoring i modelowanie zmian w środowisku oraz adaptacja do zmian klimatu, inżynieria miejska (urban development) i badania interdyscyplinarne dla środowiska.

informacja dostępna:

 

Konferencja kończąca projekt LoCAL – realizowany przez GIG / CK Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki. data: 01.06.2017

organizator: GIG Katowice

miejsce: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1

opis: podsumowanie realizacji 3 letniego międzynarodowego projektu LoCAL („Czysta Energia – drugie życie kopalni (LoCAL): Zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej”).

informacja dostępna:

 

 

2. Publikacje

Wydawnictwo zwarte

 1. Gzyl G., Janson E., Łabaj P., 2017. Mine Water Discharges in Upper Silesian Coal Basin (Poland) [w:] J. Bech, C. Bini & M. Pashkevich (eds.) Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils, s. 463–486,

 

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

 1. Burchart – Korol D., Zawartka P., Bondaruk J., Kruczek M., Metal depletion assessment of wastewater treatment system based on life cycle analysis, 26th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2017), s. 2004-2009
 2. Burchart – Korol D., Zawartka P., Kruczek M., Głodniok M., Natural resources management by the example of comparative analysis of metal and plastic septic tanks, 26th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2017), s. 2214-2218
 3. Janson E., Gzyl G., Głodniok M., Markowska M.: Use of Geothermal Heat of Mine Waters in Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland – Possibilities and Impediments [in:] C.Wolkersdorfer, L. Sartz, M. Sillanpää i A. Häkkinen (eds.): Mine Water & Circular Economy, vol I, s. 415-422; materiały konferencyjne IMWA 2017, Lappeenranta, Finland 2017.

 

Monografie

 1. Kruczek M., Bauman – Kaszubska H., Ciosmak M., Logistyka gospodarki odpadami. Ekologistyka, odpady komunalne i medyczne, Texter Sp. z o.o. Warszawa2017, ISBN 978-83-7790-445-9, liczba stron: 124
 2. Bondaruk J., Kruczek M., Zawartka P., Koncepcyjne ujęcie modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym,[w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 9-18
 3. Korol J., Bondaruk J., Lenża J., Gleja M., Koncepcja zagospodarowania odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym, ,[w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 63-74
 4. Kończak B., Zawartka P., Produkcja fermentatu i kompostu z osadów ściekowych dla efektywnego wdrażania gospodarki cyrkularnej, [w:] J. Kulczycka, K. Głuc (red.) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017, ISBN 978-83-62922-81-9, str. 77-87
 5. Pierzchała Ł., Bondaruk J., Kończak B., 2017. Możliwości zagospodarowania osadów dennych pochodzących z rzeki Odry, [w:] A. Rak, B. Tomaszek, M. Szylska (red.) Odrzańska Droga Wodna. Zagrożenia, perspektywy, znaczenie dla gospodarki (materiały V Konferencji Odrzańskiej, Opole, 12-13 września 2017), str. 141-150

 

Pozostałe publikacje

 1. Chałupnik S., Wysocka M., Janson E., Chmielewska I, Wiesner – Sękala M., 2017. Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers, “Journal of Environmental Radioactivity”, vol. 171, str. 117-123
 2. Kończak B., 2017. Optymalizacja procesu kapsułkowania osadów ściekowych, ”Inżynieria Ekologiczna” 18/3, str. 168-174,
 3. Kończak B., 2017. Rozwój technologii tlenowego granulowanego osadu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 12/91/2017, str. 487-490.
 4. Kruczek M., Zebrucki Z., Ochmann P., 2017. Ocena ryzyka organizacji przepływów w międzynarodowym obrocie towarowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 2“ 18/8, str. 327-338.
 5. Kruczek M., Pichlak M., 2017. Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy, „Ekonomia XXI Wieku” 15/3, str. 21-31
 6. Pierzchała Ł., Wiesner – Sękala M., Hamerla A., 2017. Ocena ryzyka środowiskowego powodowanego przez wybrane substancje zanieczyszczające ekosystemy wodne na przykładzie rzeki Kłodnicy, „Inżynieria Ekologiczna” 18/6, str. 69-80
 7. Zawartka P., Burchart – Korolr D., Bondaruk J., 2017. Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. I. Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków, „Przemysł Chemiczny”, 96/10, str. 2081-2086
 8. Zawartka P., Burchart – Korolr D., Bondaruk J., 2017. Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. II. Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków, „Przemysł Chemiczny”, 96/11, str. 2247-2252
 9. Zgórska A., Bondaruk J., Hamerla A., Dudziak M., Impact of industrial discharges on aquatic ecosystems of Kłodnica river with reference to Water Framework Directive objectives, “Polish Journal of Environmental Studies” (artykuł złożony, w recenzji)
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook