IATI

Droga w Przestrzeń Transport

Działalność Centrum Kompetencji

Podstawowym zadaniem Centrum kompetencji jest umocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi i przemysłowymi. W szczególności działania centrum będą ukierunkowane na rozwój badań naukowych, wdrożeń nowoczesnych technologii i produktów oraz szkoleń w zakresie lotnictwa i kosmonautyki.

Obszary zainteresowania Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji swoją działalność skupi na wszystkich obszarach działalności dotyczących lotnictwa i kosmonautyki, obejmującej następujące dyscypliny naukowe:

 • Mechanika,
 • Konstrukcja maszyn,
 • Technologia maszyn,
 • Eksploatacja maszyn,
 • Budownictwo,
 • Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
 • Transport,
 • Elektronika,
 • Technologie informacyjne,
 • Technologie chemiczne,
 • Chemia,
 • Prawo,
 • Nauki o zarządzaniu,
 • Inżynieria i ochrona środowiska.

W szczególności obszary zainteresowania będą się koncentrowały na:

 • budowie płatowców, silników lotniczych i awioniki, nawigacji;
 • paliwach, smarach, olejach, tworzywach sztucznych, farbach, lakierach, zabezpieczeniach antykorozyjnych, klejach;
 • budowie portów lotniczych i lotnisk;
 • materiałach wykorzystywanych w budowie konstrukcji lotniczych i kosmicznych;
 • planowaniu i produkcji elementów, konstrukcji lotniczych i kosmicznych;
 • zarządzaniu i organizacji w ruchu lotniczym, w transporcie lotniczym, w produkcji lotniczej;
 • systemach łączności, napędach, źródłach energii, instalacjach elektrycznych, radionawigacji;
 • oprogramowaniu, systemach pokładowych i naziemnych, lotniczym oprogramowaniu użytkowym;
 • użytkowaniu i eksploatacji statków powietrznych w przewozie, usługach, szkoleniu personelu i badaniach w locie;
 • rozwoju technologii stosowanych w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji bezzałogowych aparatów latających;
 • inicjatywach w tworzeniu i dostosowywaniu krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego;
 • własności intelektualnej i wdrożeniach;
 • projektowaniu i budowie systemów kosmicznych;
 • budowie elementów konstrukcyjnych, zespołów napędowych oraz układów nawigacji, sterowania i łączności stosowanych w rakietach i pojazdach kosmicznych;
 • materiałami pędnymi stosowanymi w rakietach i pojazdach kosmicznych.

Miarą podjętych przez centrum działań będzie:

 • zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych ze środków UE,
 • zwiększenie liczby projektów badawczych celowych realizowanych w jednostkach naukowych a zamawianych przez przemysł,
 • zwiększenie liczby nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez przemysł,
 • zwiększenie liczby wdrożeń nowoczesnych technologii i końcowych produktów,
 • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcyjnych branży lotniczej,
 • poprawa, jakości produkcji zakładów lotniczych,
 • liczba publikacji naukowych,
 • liczba patentów,
 • oferowane możliwości zatrudnienia naukowców,
 • liczba własnego personelu naukowego i wizytujących naukowców,
 • liczba i wartość kontraktów handlowych,
 • liczba firm spin-off,
 • uczestnictwo w europejskim systemie edukacji.

W celu osiągnięcia w/w celów Centrum Kompetencji swoje działaniach będzie wykorzystywało szereg narzędzi, do których należy zaliczyć:

 • panele eksperckie
 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • konferencje naukowe,
 • organizacja zespołów fachowców do przygotowania obsługi projektów,
 • „wirtualne sieci” łączące ośrodki naukowe i zakłady przemysłowe,
 • monitorowanie wymagań przemysłu i możliwości oraz bazy badawczej jednostek

prof. dr hab. Inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska
mareko@prz.edu.pl
(17) 865 14 50
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook