IATI

Technologie wspomagające przyrodnicze zagospodarowanie odpadów organicznych i mineralnych Środowisko

Centrum Kompetencji: Technologie Wspomagające Przyrodnicze Zagospodarowanie Odpadów organicznych i mineralnych (TWPZO) w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Informacja o Centrum Kompetencji TWPZO

W centrum kompetencji zaangażowanych jest kilkanaście instytucji naukowych i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, w tym przyrodniczym zagospodarowaniu odpadów organicznych i mineralnych. Dzięki współpracy pomiędzy licznymi podmiotami ze świata nauki i biznesu Centrum kompetencji – TWPZO posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań.

Partnerzy Centrum kompetencji TWPZO (z grona udziałowców w konsorcjum IATI)

 1. AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska,
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie,
 3. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 4. Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska,
 5. Firma: Skotan S.A.,
 6. Elektrownia: GDF SUEZ Energia Polska S.A. Połaniec,
 7. Oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych,
 8. Kompostownie odpadów w Krakowie, Katowicach

Obszary specjalnego zainteresowania Centrum Kompetencji TWPZO

Centrum Kompetencji TWPZO skupia swoją aktywność naukowo-badawczą, przemysłową i wdrożeniową w obszarze: przyrodnicze zagospodarowanie odpadów, osadów dennych, przetwarzanie odpadów organicznych  i mineralnych, przygotowywanie rozwiązań w celu wprowadzania produktu na bazie odpadów do obrotu, fermentacja metanowa, mikrobiologia procesów, biotechnologia, remediacja, rekultywacja, oczyszczanie ścieków komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, indywidulane systemy oczyszczania ścieków, problematyka komunalnych osadów ściekowych, inwentaryzacja przyrodniczych elementów środowiska.

Kluczowe kompetencje Centrum Kompetencji TWPZO

Centrum TWPZO posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie:

 • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
 • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów oraz w zakresie pracy w laboratoriach i modelarni.
 • ekspertyz, opinii naukowych w zakresie problematyki wytwarzania odpadów i ich zagospodarowania, kształtowania krajobrazu, inwentaryzacji zasobów w środowisku.
 • uprawnienia budowlane, oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
 • obszaru edukacji z zakresu kształtowania i ochrony środowiska i jej otoczenia, agronomi, procesów technologicznych przyrodniczego zagospodarowania odpadów,

Centrum kompetencji TWPZO posiada dorobek naukowy i doświadczenia praktyczne z zakresu kształtowania i ochrony środowiska rolniczego, gospodarowania odpadami komunalnymi, technologii przetwarzania odpadów organicznych,  technologii oczyszczania ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni, zagospodarowania osadów ściekowych, inwentaryzacji zasobów środowiska.

Obszar tematyczny Główny: OT13 – Środowisko

Pomocnicze obszary:

OT1 – Biotechnologie przemysłowe

OT10 – Zielona gospodarka

OT8 – Surowce

Proponowane obszary badawcze

 • Zagospodarowanie, przetwarzanie odpadów organicznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi: komunalne osady ściekowe, odpady gastronomiczne, fusy z kawy naturalnej, zbożowej, osady z przemysłu papierniczego, osady z uzdatniania wody, minerały z produkcji przemysłowej itp.
 • Zagospodarowanie i przetwarzanie osadów dennych pochodzących ze zbiorników wodnych, popiołów paleniskowych z biomasy, popiołów ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, zagospodarowanie odpadu pokarbidowego, posodowego i innych odpadów mineralnych.

Więcej: purecure-iati.e-science.pl

Koordynator Centrum Kompetencji TWPZO:

Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

purecure-iati.e-science.pl

Aleja Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Polska

E-mail: mkopec@ur.krakow.pl

Tel. +48 12 6624346

Fax. +48 12 6624341

 

Osoba do kontaktów

Dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Aleja Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Polska

E-mail: rrantonk@cyf-kr.edeu.pl

Tel. +48 12 6624345

Fax. +48 12 6624341

 

Address:

University of Agriculture in Krakow
Faculty of Agriculture and Economics
Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Av. Mickiewicza 21
PL, 31-120 Krakow
E-mail: rrantonk@cyf-kr.edu.pl
Phone: +48 12 6624345
Fax: +48 12 6624341

Zapraszamy do współpracy.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook