IATI

Centrum Modelowania Cyklu Życia Środowisko

Podstawowe informacje o projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/02071 pt.: „Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych” 

Kierownikiem projektu jest dr Marta Starostka-Patyk a jednym z wykonawców jest dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz – pracownicy Centrum Modelowania Cyklu Życia Politechniki Częstochowskiej. Sam projekt dotyczy kluczowego narzędzia w warsztacie naukowym Centrum, tj. środowiskowej oceny cyklu życia, i jej zastosowania w kontekście procesów logistyki zwrotnej.

Celami naukowymi projektu są:

(1) ocena skali funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych przy uwzględnieniu aspektów uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych;

(2) stworzenie odpowiedniego warsztatu naukowego do kompleksowej analizy procesów i przepływów w zarządzaniu logistycznym produktów niepełnowartościowych;

(3) określenie determinantów, rozpoznanie potrzeb i potencjalnych możliwości uruchomienia centrów logistycznych wspomagających zarządzanie produktami niepełnowartościowymi poprzez optymalizację procesów i przepływów logistycznych.

Przyjęte hipotezy badawcze obejmują założenia:

(1) przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania logistycznego nie uwzględniają możliwości zagospodarowania produktów niepełnowartościowych;

(2) wdrożenie procesów zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi przyczyni się do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych i ekologicznych zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak gospodarki kraju;

(3) przeprowadzenie symulacji funkcjonowania centrów logistycznych specjalizujących się w zarządzaniu produktami niepełnowartościowymi umożliwi kwantyfikację potencjalnych efektów ekonomicznych i ekologicznych oraz optymalizację parametrów procesów i przepływów logistycznych.

Dla oceny funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwa zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady pogłębione. Wyniki badań ankietowych zostaną uzupełnione o wywiady pogłębione, z przedstawicielami przedsiębiorstw już zaangażowanych we wdrażanie zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi. Dane pierwotne wraz z danymi wtórnymi zostaną wykorzystane do oceny funkcjonowania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w Polsce. Analiza funkcjonowania sektora

będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia analiz wielokryterialnych dla skonstruowania instrumentarium oceny procesów i przepływów w zarządzaniu logistycznym produktami niepełnowartościowymi. Narzędzia, które zostaną wykorzystane w tym zakresie to: metody oparte na analiza cyklu życia (LCA i LCC), analiza kosztów/korzyści, analizy ekonomiczne i inwestycyjne oraz analizy strategiczne, algorytmy i drzewa decyzyjne. W ramach projektu planuje się stworzenie bazy danych dla oceny kosztów zagospodarowania produktów niepełnowartościowych i skorelowanie ich z istniejącymi bazami oddziaływań środowiskowych. W toku rozwijania warsztatu naukowego zostaną przetestowane różne metody oceny oddziaływania w cyklu życia oraz sprawdzona zostanie przydatność wymienionych narzędzi do oceny gospodarki produktami niepełnowartościowymi. Przewiduje się zastosowanie podejścia integrującego przy interpretacji wyników oceny z różnych metod. Stosowalność poszczególnych narzędzi oraz przesłanki decyzyjne wykorzystywane w procesie wdrażania zarządzania logistycznego i tworzenia wyspecjalizowanych centrów logistycznych będzie zdefiniowana przy pomocy algorytmów i drzew decyzyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do:

(1) oceny konsekwencji wdrażania zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi w przedsiębiorstwach;

(2) oceny ekonomicznego i ekologicznego oddziaływania zarządzania produktami niepełnowartościowymi;

(3) stworzenia bazy danych LCC i jej zintegrowania z bazami istniejącymi bazami LCA dla oceny produktów niepełnowartościowych;

(4) stworzenia instrumentarium badawczego dla oceny perspektyw tworzenia centrów logistycznych wyspecjalizowanych w zarządzaniu produktami niepełnowartościowymi oraz stworzenia nowego obszaru badawczego w tym zakresie.

 

Koordynator

Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz.

tomaszn@zim.pcz.pl, tel. 343250484, tel. kom. 662161096

Osoba do kontaktu

Dr Katarzyna Grondys

clcm-iati.e-science.pl

lcm@zim.pcz.pl, tel. 343250307, tel. kom. 601754914

Adres

Centrum Modelowania Cyklu Życia

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19B

42-200 Częstochowa

Publikacje naukowe prezentujące osiągnięcia projektu: 

Monografie: 

Starostka-Patyk M., Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2016, s. 187, ISBN: 978-83-208-2275-5.

Nitkiewicz T., Wykorzystanie środowiskowej oceny cyklu życia w analizie procesów i przepływów logistycznych, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Pozostałe pozycje: 

Starostka-Patyk M., The meaning of eco-design processes for logistics management of defective products = Znaczenie procesów projektowania ekologicznego dla zarządzania logistycznego produktami niepełnowartościowymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, T. 16, z. 3, 2015, s. 113-127; ISSN 1899-8658.

Starostka-Patyk M., New products design decision making support by SimaPro software on the base of defective products management, Procedia Computer Science, Vol. 65, 2015, s. 1066-1074; ISSN 1877-0509.

Starostka-Patyk M., Potrzeba zmian restrukturyzacyjnych w zakresie zarządzania produktami niepełnowartościowymi na przykładzie branży AGD, [w:] Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, red. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2015, s. 401-410; ISBN 978-83-65173-16-4.

Starostka-Patyk M., Logistics management of defective products and motives of such products acceptance in the light of returns policy and company profitability the case of Polish production companies, 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 20-22 maja 2015, Valenciennes, Francja, IEEE Conference Publications, 2015, s. 157-162.

Starostka-Patyk M., Management of waste – defective products as the element of company strategy, [in:] Project and Logistics, eds. Omar Bentahar, Smail Benzidia, ESKA Paris, Paryż, 2017, s. 245-259, ISBN: 978-2-8224-0483-9.

Nitkiewicz T., Supporting Life Cycle Based Analysis with Costs Related Information Case Study of Defective Products Scenarios for Cellular Phones, 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 20-22 maja 2015, Valenciennes, Francja, IEEE Conference Publications, 2015, s. 157-162.

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Logistyka produktów niepełnowartościowych w ujęciu ekologicznej oceny cyklu życia – przykład telefonu komórkowego, Logistyka, nr 3, 2014, s. 4679-4686; ISSN 1231-5478.

Starostka-Patyk M., Nitkiewicz T., Produkty niepełnowartościowe i zarządzanie nimi w koncepcji logistyki odwrotnej, Logistyka, nr 3, 2014, s. 5947-5956; ISSN 1231-5478.

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Zagrożenia środowiskowe w procesie zagospodarowania produktów niepełnowartościowych – ocena cyklu życia telefonu komórkowego przy wykorzystaniu metody ReCiPe, [w:] Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Chemiczne zagrożenia środowiskowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. Wioletta Bajdur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014, s. 80-91; ISBN 978-83-65179-11-1.

Starostka-Patyk M., Nitkiewicz T., LCA approach to management of defective products in reverse logistics channels, 3rd International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 1-3 maja 2014, Hammamet, Tunezja, IEEE Conference Publications, 2014, s. 254-259; ISBN 978-1-4799-4839-0.

Starostka-Patyk M., Skowron-Grabowska B., The need of returns logistics centres creation at the Polish services market – theoretical approach based on logistics management of defective products concept, 5th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 1-3 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Publikacje w druku: 

Nitkiewicz T., Starostka-Patyk M., Contribution of Returned Products Handling Scenarios to Life Cycle Environmental Impacts, Environmental Engineering and Management Journal, Iss. 4, Vol. 16, 2017, ISSN: 1582-9596 / e: 1843-3707.

Brzeziński A., Szymczyk K., Perspektywy wspomagania obsługi rynków zagranicznych przez logistyczne centra zwrotów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Brzozowska A., Starostka-Patyk M., Szymczyk K., Zarządzanie produktami niepełnowartościowymi w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nitkiewicz T., Grondys K., Zarządzanie produktami niepełnowartościowymi w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży motoryzacyjnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Nitkiewicz T., Grondys K., Life cycle assessment use for identification of environmental profiles of different scenarios for handling defective products, IEEE Xplore, Warszawa 2017.

Nitkiewicz T., Ociepa-Kubicka A., Impact Of Supply Chain Solutions On Environmental Performance Of Biomass Use – LCA-based Research Case, Valahian Journal of Economic Studies, 2017.

Brzeziński A., Brzeziński S., Bajdor P., Wspomaganie logistyki zwrotnej produktów niepełnowartościowych systemami informatycznymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Bajdor P., Brzeziński A., The role of IT solutions in reverse logistics management support, IEEE Xplore, Warszawa 2017.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook