IATI

Smart Power Grids Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji Smart Power Grids działa przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

W jego działalność jest zaangażowanych 15 instytucji, w  tym 6 ze świata nauki i 9 ze świata biznesu. To uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa, które współpracują ze sobą również jako członkowie Konsorcjum Smart Power Grids – Polska. Dzięki tej różnorodności w Centrum zrzeszeni są Partnerzy o szerokim spektrum kompetencji i umiejętności, posiadający niezbędne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań.

Centrum Kompetencji Smart Power Grids skupia swoją aktywność naukowo-badawczą i przemysłową w obszarze energii, technologii kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią, cyberbezpieczeństwa oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT).

Zapraszamy do współpracy.

http://www.smartgrids.pwr.wroc.pl/index,1041.dhtml

Obszar tematyczny Główny: OT7 – Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Pomocnicze obszary:

OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne/ICT

OT11 – Bezpieczeństwo

Kluczowe kompetencje:

Smart grids

Inteligentna automatyka zabezpieczeniowa i restytucyjna w systemach elektroenergetycznych (EMS-Energy Management Systems, Ubiquitous Sensing and Communication, Network Operation Software)

Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych (Systems and Network Analysis)

Sieci i systemy elektroenergetyczne (Transmition Upgrades and Automation)

Systemy monitorowania jakości energii (Power Quality Tools for Disturbance Monitoring, Prevention and Maintenance)

Smart metering

Analiza danych (pomiarowych), statystyka i modelowanie procesów przetwarzania danych (MDM  – Meter Data Management)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w ISE (Wide-scale Application of Advanced Metering and Communications Networks)

Cyfrowe systemy pomiarowe, w tym systemy zdalnego opomiarowania (AMI – Advanced Metering Infrastructure,  AMM  – Automated Meter Management, AMR –  Automated Meter Reading)

Interoperacyjność I wymienność elementów ISE (Multi-dimensional Interoperability)

Miernictwo elektryczne (Electrical Metrology)

Sieci i dystrybucyjne systemy elektroenergetyczne (Distribution Network Upgrades and Automation)

Teleinformatyka (ICT)

Bezprzewodowa telekomunikacja dla potrzeb ISE (WSN- Wireless Sensor Network)

Cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów (Processing of Pervasive Data coming from Metering and Sensing Equipment)

Transmisja danych w systemach Smart Metering (Utility Smart Network Access,  Wireless Data Acquisition,  PLC, DCSK, PRIME, IDIS, OSGP, G3, IEEE 1901.2)

Smart building

Informatyczno-energetyczne sieci domowe (Home Area Network)

BMS – Building Management Systems

Proponowane obszary badawcze/ The proposed research areas:

 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne oraz narzędzia ich optymalizacji, zabezpieczania i sterowania
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Smart City
 • Odnawialne i rozproszone źródła energii
 • Opomiarowanie  sieci elektroenergetycznych dla celów rozliczeniowych i operacyjnych
 • Smart Metering

Proponowane projekty badawcze:

 • Platforma informatyczna do projektowania, analizy i efektywnego wykorzystania sieci Smart Grid (Smart power grids, transmission and distribution and their optimization, protection and control tools)
 • System do synchronizacji, pomiarów, kontroli i sterowania sieci energetycznej z rozproszonymi źródłami energii (The synchronization, measurement, monitoring and control system for power grid with distributed energy sources)
 • System wspomagający utrzymanie oraz jakość zasilania kluczowych elementów sieci elektroenergetycznej (Maintenance support system for power quality of the power grid key elements)
 • Obróbka i analiza danych pomiarowych pochodzących z liczników AMI zainstalowanych w stacjach SN/nN oraz w miejscach wyznaczających granice bilansowanego obszaru (Processing and analysis of measurement data from AMI meter installed in the MV / LV and in directed points of the area)
 • Modelowy program PR jako wsparcie dla przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. w procesie wdrażania inteligentnego opomiarowania u indywidualnych odbiorców energii elektrycznej (PR model as a support for the Tauron Distribution SA in the implementation of smart metering for individual consumers of electricity)
 • Układ obszarowego monitorowania jakości energii elektrycznej z małych instalacji prosumenckich w sieci niskiego napięcia (Zonal system for monitoring the quality of electricity from low voltage network small installations)
 • Badanie skuteczności transmisji PLC w technologii OSGP w sieciach niskiego napięcia (The effectiveness of PLC transmission OSGP technology in low voltage network)
 • Dynamiczne tworzenie samowystarczalnych wysp elektroenergetycznych w sytuacjach awaryjnych w obszarze sieci dystrybucyjnej (Dynamic creation of self-contained islands in the emergency situation in the power distribution network area)
 • Zastosowanie systemu IDS/IPS w Inteligentnych Sieciach Elektroenergetycznych (Use of IDS / IPS in the Intelligent Power Grid)
 • Mikrogeneracja miejska (Urban microgeneration)
 • Optymalny kompensator mocy biernej (Optimal reactive power compensator)
 • Obszarowy monitoring jakości energii w sieci elektroenergetycznej z udziałem generacji rozproszonej (Territorial power quality monitoring in electric power network involving distributed generation)
 • Optymalizacja doboru zasobników energii elektrycznej (selection optimizing of electric energy storage)
 • Opracowanie i badania algorytmów tworzenia wirtualnych elektrowni, koncepcje obszarowe, koncepcje roli w systemie, założenia do modelu funkcjonalności (Development and testing of algorithms for creating virtual power plant, area concepts, concepts of the role in the system, the assumptions in the model functionality)
 • Efektywne zarządzanie energią elektryczną z wykorzystaniem adaptacyjnego algorytmu prognozowania zużycia energii (Effective management of electricity with the use of adaptive prediction algorithm of energy consumption)
 • Inteligentne układy sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi w systemach generacji energii ze źródeł odnawialnych (Intelligent power electronics converters control systems in renewable sources power generation systems)
 • Inteligentne systemy monitoringu i diagnostyki w systemach generacji rozproszonej bazujące na metodach sztucznej inteligencji (Intelligent monitoring and diagnostics of distributed generation systems based on artificial intelligence methods)
 • Energooszczędne układy napędowe dla przemysłu, transportu i sprzętu powszechnego użytku (Energy-efficient drive systems for industry, transport and consumer equipment)
 • Inteligentne narzędzia wsparcia decyzji operatorskich (Intelligent operator decision support tool)
 • Minimalizacja oddziaływań środowiskowych w projektowaniu obiektów elektroenergetycznych (Minimizing environmental impacts in the design of electric power facilities)
 • Optymalizacja procedur przygotowania inwestycji w sektorze elektroenergetycznym (Optimization procedures for preparation of the investment in the power grid sector)
 • Wykorzystanie adaptacyjnych (inteligentnych) systemów ochrony przeciwporażeniowej do sterowania bezpieczeństwem elektrycznym (The use of adaptive (smart) fire protection systems for controlling electrical safety)
 • Laboratorium badające wypełnienie wymogów interoperacyjności oraz bezpieczeństwa informatycznego elementów systemów AMI, a także urządzeń sieci domowych HAN przyłączonych do sieci nN (Laboratory testing the meet of requirements of interoperability and components of AMI systems information security, as well as home networking HAN devices connected to the network LV)

Centrum Kompetencji Smart Power Grids

Koordynator: prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

Marek Wąsowski

e-mail: marek.wasowski@pwr.edu.pl

tel. 71 320 44 28

Janiszewskiego 8, Wrocław

budynek D-20, pok.811

 

Dr inż. Anna Szendi

e-mail: anna.szendi@pwr.edu.pl

tel: 71 320 25 98

Ewelina Moras 

e-mail ewelina.moras@pwr.edu.pl

tel: 71 320 44 28

 
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook