IATI

Energia z odpadów Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji Energia z odpadów działa przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W jego działalność zaangażowanych jest 18 instytucji, w tym 6 ze świata nauki, 8 ze świata biznesu i 4 instytucje otoczenia biznesu. Partnerzy CK posiadają osiągnięcia w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów (w tym szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych). Udział partnerów w istotny sposób wzbogaca ofertę CK i pozwala na skuteczne działanie w zakresie szeroko pojętego energetycznego wykorzystania odpadów. Współpraca z partnerami przemysłowymi pozwala na efektywną analizę kluczowych zagadnień związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

Zapraszamy do współpracy.

Kluczowe kompetencje CK Energia z odpadów:

Wiedza

 • Wyspecjalizowana kadra badawczo-naukowa.
 • Szeroki dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach naukowych, naukowo-technicznych i branżowych.
 • Wykwalifikowani eksperci z przemysłu.
 • Działalność organizacyjna, edukacyjna, legislacyjna i wydawnicza.

Doświadczenie

 • Udział w realizacji projektów naukowych, naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na zastosowanie wyników badań w praktyce.
 • Osiągnięcia w zakresie zastosowania wyników badań naukowych w praktyce.
 • Osiągnięcia w działalności innowacyjnej – wdrożenia komercyjne.
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja dużych obiektów energetycznych.
 • Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów.

Zaplecze techniczne

 • Nowoczesna infrastruktura i aparatura badawcza (w tym instalacje w skali pilotowej).
 • Laboratoria (w tym laboratoria akredytowane).
 • Instalacje przemysłowe.

Proponowane obszary i projekty badawcze:

 • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
 • Procesy suszenia odpadów.
 • Procesy formowania paliw z odpadów.
 • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
 • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
 • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
 • Zgazowanie paliw z odpadów zintegrowane z produkcją energii.
 • Zastosowanie ubocznych produktów termicznego przekształcania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych.
 • Monitoring emisji substancji szkodliwych do otoczenia wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
 • Ograniczenie emisji pyłów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z procesów termicznego przekształcania odpadów.
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów oczyszczania spalin z termicznego przekształcania odpadów.

Koordynator

dr inż. Sławomir Stelmach, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych

e-mail: sstelmach@ichpw.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Martyna Nowak

e-mail: mnowak@ichpw.pl

Adres

Centrum Kompetencji Energia z Odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

tel. 32 271 00 41

 1. Zamkowa 1

41-803 Zabrze

 

Koordynator

dr inż. Sławomir Stelmach, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych

e-mail: sstelmach@ichpw.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Martyna Nowak

e-mail: mnowak@ichpw.pl

Adres

Centrum Kompetencji Energia z Odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

tel. 32 271 00 41

 1. Zamkowa 1

41-803 Zabrze

ARTYKUŁY

Iluk T., Sobolewski A., Szul M. Zgazowanie w skali pilotowej stałych palnych odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych w generatorze gazu ze złożem stałym. Przemysł Chemiczny, 2016, t.95, nr 8, s.1634-1640.

 

Pawłowski P., Bałazińska M., Ignasiak K., Robak J. Przygotowanie odpadów komunalnych do ich energetycznego wykorzystania – paliwo typu SRF. Piece Przemysłowe & Kotły, 4/2016, s.20-26. http://www.ppik.pl/sites/default/files/art3.pdf

 

Skawińska A., Micek B., Hrabak J. Charakterystyka odpadów w świetle projektu nowego Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie MBP. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 18, nr 2, s.73-80. http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=view&path%5B%5D=544

 

Nowak M., Szul M., Możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony środowiska, 2016, vol. 18, nr 1, s. 33-44. http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=view&path%5B%5D=531

Wasielewski R., Energia z odpadów=energia z odnawialnego źródła? Energetyka cieplna i zawodowa, nr 2/2015, s. 74-78.

Wasielewski R., Sobolewski A., Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw
z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła.
Przemysł Chemiczny, 2015, 94(4), s. 458-463.

Wasielewski R., Osady w kotle. Kwalifikacja odpadów biodegradowalnych wykorzystywanych w instalacjach energetycznych. Kierunek Wod-Kan, nr 2/2015, s. 90-93.

 

Wasielewski R., Stelmach S., Piotrowski O., Analiza porównawcza węgla i odpadów dla produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, vol. 17, nr 3, s. 115-122. http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=view&path%5B%5D=489

 

Wasielewski R., Bałazińska M., Inwestycje w energetyce szansą na zagospodarowanie odpadów palnych z RIPOK. Rynek Inwestycji, 2015, nr 9-10, s.188-190.

 

Wasielewski R., Hrabak J., Wpływ zawartości chloru, siarki i alkaliów na energetyczne wykorzystanie biomasy odpadowej. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, nr 1, vol.17, s. 1-8. http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=view&path%5B%5D=426

 

Niesler M., Nowak M., Ocena możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych w procesie spiekania rud żelaza. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2014, tom 66, s. 18-26

Wasielewski R., Stelmach S., Warianty technologiczne wykorzystania paliw z odpadów w energetyce. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, Praca zbiorowa – Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, Wydawnictwo Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014, s. 49-56.

Jagustyn B., Wasielewski R., Skawińska A., Podstawy klasyfikacji odpadów biodegradowalnych jako biomasy. Ochrona Środowiska, 2014, vol. 36, nr 4, s. 45-50. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2014/4-2014/Jagustyn_4-2014.pdf

 

Wasielewski R., Stelmach S., Problem zagospodarowania zużytych drewnianych podkładów kolejowych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2014, vol.16, nr 3, s.7-16. http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=view&path%5B%5D=376

 

Zuwała J., Bałazińska., M. Analiza LCA jako metoda oceny efektów energetycznych i emisyjnych w procesach spalania paliw stałych – cz.2. – odpady komunalne oraz biomasa. Energetyka, nr 2/2014, s. 86-95.

 

Sobolewski A., Wasielewski R., Paliwa z odpadów. Jak wykorzystać rosnący potencjał? Przegląd Komunalny, nr 5/2014 s.36-37.

 

PROJEKTY

EkoRDF – Innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt w ramach Programu GEKON
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook