IATI

Energia z odpadów Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji Energia z odpadów działa przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W jego działalność zaangażowanych jest 18 instytucji, w tym 6 ze świata nauki, 8 ze świata biznesu i 4 instytucje otoczenia biznesu. Partnerzy CK posiadają osiągnięcia w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów (w tym szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych). Udział partnerów w istotny sposób wzbogaca ofertę CK i pozwala na skuteczne działanie w zakresie szeroko pojętego energetycznego wykorzystania odpadów. Współpraca z partnerami przemysłowymi pozwala na efektywną analizę kluczowych zagadnień związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

Zapraszamy do współpracy.

Kluczowe kompetencje CK Energia z odpadów:

Wiedza

 • Wyspecjalizowana kadra badawczo-naukowa.
 • Szeroki dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach naukowych, naukowo-technicznych i branżowych.
 • Wykwalifikowani eksperci z przemysłu.
 • Działalność organizacyjna, edukacyjna, legislacyjna i wydawnicza.

Doświadczenie

 • Udział w realizacji projektów naukowych, naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na zastosowanie wyników badań w praktyce.
 • Osiągnięcia w zakresie zastosowania wyników badań naukowych w praktyce.
 • Osiągnięcia w działalności innowacyjnej – wdrożenia komercyjne.
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja dużych obiektów energetycznych.
 • Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów.

Zaplecze techniczne

 • Nowoczesna infrastruktura i aparatura badawcza (w tym instalacje w skali pilotowej).
 • Laboratoria (w tym laboratoria akredytowane).
 • Instalacje przemysłowe.

Proponowane obszary i projekty badawcze:

 • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
 • Procesy suszenia odpadów.
 • Procesy formowania paliw z odpadów.
 • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
 • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
 • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
 • Zgazowanie paliw z odpadów zintegrowane z produkcją energii.
 • Zastosowanie ubocznych produktów termicznego przekształcania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych.
 • Monitoring emisji substancji szkodliwych do otoczenia wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
 • Ograniczenie emisji pyłów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z procesów termicznego przekształcania odpadów.
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów oczyszczania spalin z termicznego przekształcania odpadów.

Koordynator

dr inż. Sławomir Stelmach, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych

e-mail: sstelmach@ichpw.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Martyna Nowak

e-mail: mnowak@ichpw.pl

Adres

Centrum Kompetencji Energia z Odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

tel. 32 271 00 41

 1. Zamkowa 1

41-803 Zabrze

 

Koordynator

dr inż. Sławomir Stelmach, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych

e-mail: sstelmach@ichpw.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Martyna Nowak

e-mail: mnowak@ichpw.pl

Adres

Centrum Kompetencji Energia z Odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

tel. 32 271 00 41

 1. Zamkowa 1

41-803 Zabrze

1. Projekty

 1. EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego
  z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. przemysłowe testy współspalania paliwa alternatywnego w kotle WR-25 w ciepłowni GLOBAL ECO-BAT TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w Raciborzu, 2017r.

2. OMEGA – Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. badania w skali pilotowej procesu zgazowania osadów ściekowych oraz wyselekcjonowanych mieszanek paliwowych, w tym opartych na paliwach z odpadów.

2. Wdrożenia

 1. Opracowanie opinii dotyczącej możliwości energetycznego wykorzystania odpadów o kodzie 070208* oraz odpadów innych niż niebezpieczne generowanych w Kronospan HPL Pustków, KRONOSPAN HPL Sp. z o.o., 2017, Analiza zawartości kart charakterystyki materiałów z których powstają odpady niebezpieczne wraz oceną możliwości zmiany kodu tych odpadów. Analiza postępowania z odpadami niebezpiecznymi w aspekcie ich przekształcania termicznego. Opinia dotycząca możliwości energetycznego wykorzystania odpadów o kodzie 070208*
 2. Analiza rynku RDF i uwarunkowań prawno-administracyjnych jego wykorzystania w istniejących kotłach energetycznych Tauron Wytwarzanie S.A. – lokalizacje: Jaworzno II i Siersza, ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH Sp. z o.o. Gliwice, 2017, naliza rynku RDF oraz pre RDF ze szczególnym uwzględnieniem województw Śląskiego i małopolskiego. Analiza uwarunkowań prawnych odzysku energii z RDF i pre RDF w elektrociepłowniach
 3. Badania procesu współspalania mieszanki paliwa alternatywnego (wytworzonego w WPO ALBA S.A. Wrocław) z biomasą w instalacji doświadczalnej ICHPW symulującej warunki pracy kotła, WPO ALBA S.A. Wrocław i Kogeneracja S.A.  Wrocław, 2016-17, Badania energetyczno-emisyjne procesu współspalania SRF i biomasy w warunkach wielkolaboratoryjnych.
 4. Opracowanie sposobu zagospodarowania pozostałości podestylacyjnej, powstałej w procesie destylacji kwasów tłuszczowych jako paliwa w kotłowni zakładowej, Zakłady Azotowe Chorzów S.A, 2016-17, Badania nad możliwością zagospodarowania odpadu jako paliwa ciekłego w kotłowni zakładowej z przekształceniem odpadu w produkt.
 5. Wykonanie studium analizy potencjału Tönsmeier i Veolii w obszarze podaży i możliwości zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych i przemysłowych oraz wypracowanie wariantowych koncepcji rozwiązań z określeniem lokalizacji i analizami opłacalności, Veolia Energia Poznań S.A., 2016, Określenie potencjału energetycznego frakcji palnych z sortowania odpadów komunalnych oraz możliwości technologicznych modernizacji systemu ciepłowniczego Veolia w Krotoszynie. Analiza dostępnych technologii i analiza opłacalności wybranego wariantu technologicznego.
 6. Wykonanie przemysłowych testów współspalania paliwa alternatywnego z firmy MAKPOL Recykling Sp. z o.o. w instalacji kotła WR-25 Ciepłowni RADPEC S.A. w Radomiu”, MAKPOL Recykling Sp. z o.o. Lubliniec, 2016, Określenie energetyczno-emisyjnych efektów współspalania SRF z węglem kamiennym (udział mas. SRF w mieszance 10%) w kotle z rusztem mechanicznym typu WR-25,
 7. Analiza wielowariantowa odzysku energii z komunalnych osadów ściekowych w  warunkach lokalnych Elektrociepłowni Poznań Karolin, VEOLIA Energia Poznań Sp. z o.o., 2016, Analiza uwarunkowań legislacyjnych, technologicznych i ekologicznych wiążących się z podjęciem współspalania osadów ściekowych w EC Karolin II w Poznaniu.

3. Udział w konferencjach i seminariach:

 1. III Konferencja „Polska a gospodarka o obiegu zamkniętym”, NOVAGO, Ożarów Mazowiecki, 14-15.01.2016 r., referat: „Ciepło z odpadów dla lokalnego rynku – propozycja zagospodarowania SRF w Polsce.”
 2. V Międzynarodowa Konferencja „Gospodarka odpadami- SOSEXPO 2016”, Warszawa, 17-18 .02.2016, udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje w gospodarce odpadami”.
 3. VI Konferencja „Paliwa z odpadów”, 8-10.03.2016 r. Opole, referaty: „Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016 r.”, „Zgazowanie SRF w różnych układach technologicznych”
 4. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN, Zabrze, 30.03.2016, referat: „Paliwa z odpadów w Polsce po 1 stycznia 2016r.”
 5. Wizyta studentów AGH w ICHPW, 23.05.2016, referat: Odzysk energii z odpadów- Paliwa z odpadów.
 6. Udział Seminarium IETU: „Założenia Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”, Katowice 15.09.2016
 7. VII Konferencja „Paliwa z odpadów”,14-16.03.2017, Chorzów, referat: „Przemysłowe testy współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle rusztowym”.
 8. Wizyta studentów AGH w IChPW, 19.05.2017, referat: Paliwa z odpadów dla energetyki. Węgiel i odpady – analiza porównawcza
 9. VII Konferencja Techniczna Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie, Zabrze, 25-26.05.2017. referat: Współspalanie paliwa alternatywnego w kotle WR-25?
 10. Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady, referat: Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie.”, Wrocław, 19-20.09.2017
 11. X Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 18-21.10.2017. referat: Energetyczne i emisyjne aspekty współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym”.
 12. Seminarium LABIOMEN, IChPW Zabrze, 08.11.2017, referat: „Odzysk energii
  z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”
 1. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGTYCE
  I CIEPŁOWNICTWIE, 19-20 lutego 2018 r., Katowice, referat: „Paliwa
  z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych.”
 2. VIII Konferencja Paliwa z odpadów, 13-15.03.2018 r. Chorzów, referat: „Wykorzystanie paliw z odpadów w technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
  w oparciu o proces zgazowania.”

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest patronem merytorycznym organizowanej przez firmę Abrys corocznej konferencji „Paliwa z odpadów”. Konferencja ta jest największym
w Polsce spotkaniem przedstawicieli wytwórców paliw z odpadów, ich odbiorców, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, podczas którego poruszane są aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne gospodarczego wykorzystania paliw wytwarzanych
z odpadów. Trzydniowa konferencja dzielona jest na dwa bloki, z których pierwszy obejmuje dwa dni obrad, natomiast dzień trzeci poświęcony jest wyjazdom technicznym.

W tym roku w dniach 13-15 marca br. w Chorzowie odbyła się VIII konferencja z cyklu „Paliwa z odpadów”. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordowo ponad dwustu uczestników!

Na obrady złożyły się trzy sesje tematyczne oraz dwa panele dyskusyjne. Tematy poruszane
w tym roku dotyczyły perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów, technologii oraz kwestii odzysku energii w układach kogeneracyjnych. Panele dyskusyjne wzbogacone zostały o opinie uczestników konferencji, którzy głosując prezentowali swoje stanowisko w kluczowych kwestiach. Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjazdach technicznych. W tym roku zwiedzano nowoczesny Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

4. Publikacje:

 1. Wasielewski R.: Kopiroliza odpadowych tworzyw sztucznych z węglem kamiennym, KARBO, 3-4, 2016, s.7-13
 2. Wasielewski R., Tomaszewicz G.: „Badania termochemicznej konwersji odpadów tekstylnych zawierających włókna syntetyczne, Przetwórstwo Tworzyw, 6, 2016, s. 570-580
 3. Wasielewski R.: „Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle WR-25 ?”, Power&Industry, 2,  2017, s.6-11
 4. Wasielewski R., Głód K.: „Energetyczno-emisyjne efekty współspalania odpadów papieru z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym”, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 2, 2017, s.1-12
 5. Wasielewski R.: „Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce
  i ciepłownictwie”, Logistyka Odzysku, 2017, (24), 3, s.51-56
 6. Wasielewski R., Głód K., Zuwała J.: „Doświadczenia eksploatacyjne ze współspalania paliwa alternatywnego w kotle z rusztem mechanicznym”, Prace naukowe IMiUR Politechniki Śląskiej, z.47, XIV Konferencja naukowo-techniczna „Modernizacja Kotłów Rusztowych” Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych, 2017, tom.2, s.389-400
 7. Wasielewski R., Bałazińska M.: „Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”, Inżynieria Ekologiczna, 2017, 5, s.170-178
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook