IATI

Centrum Kompetencji Inno-Eko-Tech Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

Centrum Kompetencji Inno-Eko-Tech mieści się w kompleksie laboratoryjnym alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.
Badania i wdrożenia prowadzone w CK Inno-EkoTech są nakierowane na  opracowanie i rozwój małoskalowych rozwiązań technicznych, lokalnych strategii energetycznych i powiązań ekonomicznych w dziedzinie wytwarzania i konsumpcji energii odnawialnej jako składowej rozwoju terenów wiejskich prowadzącego do ochrony klimatu i poprawy rolniczej przestrzeni produkcyjnej Europy Środkowej.

Zainteresowania i projekty badawcze CK Inno-Eko-Tech:

  • mikrobiologiczna konwersja biomasy i odpadów organicznych do bio-metanu,
  • wartość nawozowa reszt pofermentacyjnych; nawozy organiczne w zrównoważonym rolnictwie; wpływ nawożenia osadem pofermentacyjnym na składowe i funkcje agroekosystemów,
  • termochemiczna konwersja biomasy i odpadów: spalanie, zgazowanie, piroliza, upłynnianie, HTC; niskoemisyjne technologie spalania; wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem gazogeneratorów metanowych,
  • techniczne i środowiskowe aspekty produkcji olejów roślinnych jako paliw samoistnych i technologia ich spalania w silnikach wysokoprężnych,
  • opracowywanie przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do współpracy z układami wytwórczymi energii elektrycznej bazującymi na OZE; badania odporności przepięciowej układów wytwórczych energii elektrycznej bazujących na OZE;
  • projektowanie efektywnych energetycznie, bezpiecznych i ergonomicznych rozwiązań systemów i instalacji oświetleniowych, wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła,
  • współpraca mikro i małych instalacji OZE pracujących hybrydowo z siecią elektroenergetyczną
  • badania, ocena oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa zrównoważonego i „niemal zero energetycznego”,
  • materiały budowlane na bazie odpadów (w tym kruszyw z recyklingu); zagospodarowanie popiołów i odpadów ze spalania paliw w przemyśle budowlanym.

I-E-T dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki techniczne i nauki o życiu, która specjalizuje się w: badaniach termochemicznej konwersji biomasy, badaniach efektywności i niskoemisyjności procesów energetycznych, elektroenergetyce, nowoczesnych materiałach i technologiach w budownictwie energooszczędnym, gleboznawstwie i naukach rolniczych.

Centrum Kompetencji Inno-Eko-Tech:

prof. dr Piotr Banaszuk

 

Politechnika Białostocka

Wiejska 45 A

15-351 Bialystok

e-mail p.banaszuk@pb.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook