IATI

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Kompetencji „Sieci, urządzenia i usługi multimedialne” powołane zostało przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 18 marca 2015 r. Koordynatorem Centrum Kompetencji jest Politechnika Wrocławska reprezentowana przez trzy jednostki: Katedrę K3 Wydziału Elektroniki, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Pion Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

Obszary tematyczne

Centrum Kompetencji działa w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) i oferuje współpracę m.in. w obszarach badawczych:

 • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
  • kreowanie nowych usług w zakresie ICT, szeroko rozumianych jako usługi multimedialne,
  • optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy ,
  • mechanizmy oceny i modele stochastyczne (ocena jakości usługi doświadczanej przez użytkownika QoE).
 • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym, szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badania poziomów emisji elektromagnetycznych (zamierzonych i niezamierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.

W ramach powyższych obszarów badawczych Centrum wyróżnia szereg możliwych kierunków projektowych, w tym:

 • Platforma badania jakości wyprodukowanego materiału wizyjnego w oparciu o przyjęte modele i wzorce,
 • Rozpoznawanie fraz i słów kluczowych w materiałach wizyjnych zgromadzonych w repozytoriach wiedzy i bazach danych (systemy edukacyjne, prawne, medyczne etc.),
 • Platforma badania zachowań użytkowników systemów multimedialnych – modele,
 • Projektowanie e-usług multimedialnych.

Poszukiwani partnerzy

Centrum Kompetencji poszukuje partnerów do realizacji projektów w zdefiniowanych obszarach tematycznych, a także partnerów poszerzających obszary badawcze oraz wynikające z nich możliwe kierunki projektowe.

Do potencjalnych partnerów należą:

 • Jednostki naukowe,
 • Firmy technologiczne z obszaru produkcji materiałów wizyjnych i usług multimedialnych,
 • Firmy technologiczne z obszaru systemów i urządzeń teleinformatycznych (producenci rozwiązań sprzętowych, integratorzy rozwiązań),
 • Nadawcy telewizyjni,
 • Operatorzy telekomunikacyjni i emisyjni,
 • Instytucje kultury.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane współpracą.

Aktualnie prowadzone działania

Przy aktywnym udziale Centrum Kompetencji do Konsorcjum IATI przystąpiła Telewizja Polska S.A. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między TVP a Instytutem „Autostrada Technologii i Innowacji” nastąpiło w dniu 3 marca 2015 roku w siedzibie głównej TVP S.A.

 

Centrum Kompetencji wraz z Telewizją Polską S.A. oraz Akademią Górniczo-Hutniczą prowadzi intensywne prace przygotowawcze zmierzające do realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Jednym z wyników tych prac jest złożenie w czerwcu 2015 r. przez TVP S.A. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Horyzontu 2020 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”).

Potencjał i kompetencje

Centrum Kompetencji skupia znakomitych naukowców oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, która zdobyła doświadczenie i kluczowe umiejętności podczas realizacji prac badawczych oraz szeregu projektów w obszarze ICT. Kompetencje te obejmują budowę i badanie nowych technologii w zakresie systemów, usług i urządzeń multimedialnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów przetwarzania informacji. Zdobyte doświadczenie pozwala na wykonywanie specjalistycznych opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie technologii teleinformatycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej, a także na efektywne zarządzanie sieciami i usługami multimedialnymi i teleinformatycznymi.

Partnerzy Centrum dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą gotową do wykorzystania podczas realizacji wspólnych działań, w tym:

 • Infrastruktura badawcza Katedry K3 Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej:
  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Katedry K3,
  • Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Katedry K3,
  • Laboratorium Zintegrowanych Systemów Telekomunikacyjnych Katedry K3,
 • Infrastruktura badawcza Laboratorium Multimedialnego projektu „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”,
 • Infrastruktura teleinformatyczna i emisyjna Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych projektu „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”,
 • Infrastruktura badawcza i teleinformatyczna dostępna w ramach zasobów sieciowych i obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego.

Centrum Kompetencji „Sieci, urządzenia i usługi multimedialne”
Instytut „Autostrada Technologii i Innowacji”

Koordynator:
Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
Tel. +48 71 320 33 70
e-mail: jacek.oko@pwr.edu.pl
Wrocław, Polska

Koordynator operacyjny:
Mgr inż. Agnieszka Kwiecień
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo- Superkomputerowe
Tel. +48 71 320 20 43
e-mail: agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl
Wrocław, Polska
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook